.

Ν.2960/22.11.2001
(ΦΕΚ Α'265/22.11.01)

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4446/2016, ΦΕΚ Α’240/2.12.2016

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2 Τελωνειακό έδαφος
Άρθρο 3 Αρμοδιότητες
Άρθρο 4
Άρθρο 5 Ωράριο λειτουργίας
Άρθρο 6 Τελωνειακός περίβολος
Άρθρο 7 Έγκριση εργασιών
Άρθρο 8 Απαγορεύσεις
Άρθρο 9 Περί ναυαγίου
Άρθρο 10 Ανώτερη βία
Άρθρο 11 Απόρρητο στοιχείων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΤΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 12 Κατάθεση δηλωτικού
Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 20 Αεροπορικές μεταφορές
Άρθρο 21 Οδικές Σιδηροδρομικές μεταφορές
Άρθρο 22 Υποχρεώσεις προσώπων
Άρθρο 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 24 Είσοδος - Επιτήρηση εμπορευμάτων
Άρθρο 25 Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 26
Άρθρο 27
Άρθρο 28 Αμφισβητήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

Άρθρο 29 Γένεση, βεβαίωση, είσπραξη, απόσβεση τελωνειακής οφειλής
Άρθρο 30 Εγγυήσεις
Άρθρο 31 Συμπληρωματική βεβαίωση - Είσπραξη εκ των υστέρων
Άρθρο 32 Αχρεωστήτως εισπραχθέντα

Άρθρο 32Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 33

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 34
Άρθρο 35
Άρθρο 36

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 37

ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Άρθρο 38

ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Άρθρο 39

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 40

ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 41 Δικαιώματα υπερημερίας και αποταμίευσης Διοικητικό κόστος υπερημερίας

ΤΜΗΜΑ Η΄
ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Άρθρο 42

ΤΜΗΜΑ Θ΄
ΑΖΗΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Άρθρο 43
Άρθρο 44
Άρθρο 45
Άρθρο 46
Άρθρο 47
Άρθρο 48
Άρθρο 49

ΤΜΗΜΑ Ι΄
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Άρθρο 50
Άρθρο 51

ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄
ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Άρθρο 52

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 53 Επιβολή του φόρου

Άρθρο 53Α Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης-Βάση Υπολογισμού και Συντελεστές Φόρου-Βεβαίωση και Είσπραξη του Φόρου

Άρθρο 54 Αντικείμενο του φόρου
Άρθρο 55 Ορισμοί
Άρθρο 56 Απαιτητό του φόρου
Άρθρο 57 Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου
Άρθρο 58 Ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση
Άρθρο 59 Απόκτηση από ιδιώτες
Άρθρο 60 Πωλήσεις εξ αποστάσεως
Άρθρο 61 Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος - μέλος

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Άρθρο 62 Παραγωγή - Μεταποίηση – Κατοχή
Άρθρο 63 Σύσταση φορολογικών αποθηκών
Άρθρο 64 Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή
Άρθρο 65 Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 66 Επιστροφή ή διαγραφή του φόρου Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων
Άρθρο 67 Πωλήσεις από καταστήματα αφορολογήτων ειδών
Άρθρο 68 Απαλλαγές

ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69 Άγιο Όρος
Άρθρο 70 Πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών
Άρθρο 71 Μικροί οινοπαραγωγοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ

ΤΜΗΜΑ A΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο 72 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 73 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Άρθρο 74 Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του φόρου
Άρθρο 75 Κανονικές δεξαμενές καυσίμων και ειδικά εμπορευματοκιβώτια
Άρθρο 76 Παραγωγή ενεργειακών προϊόντων
Άρθρο 77 Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του φόρου
Άρθρο 78 Ειδικές απαλλαγές

ΑΛΚΟΟΛΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Άρθρο 79 Γενικές διατάξεις
Άρθρο 80 Αιθυλική αλκοόλη
Άρθρο 81 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης - Καθορισμός του ύψους αυτού
Άρθρο 82 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τσίπουρου ή τσικουδιάς μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων)
Άρθρο 83 Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης
Άρθρο 84 Ένσημες ταινίες φορολογίας αλκοολούχων ποτών
Άρθρο 85 Καταστροφή ενσήμων ταινιών φορολογίας
Άρθρο 86 Ορισμός μπύρας
Άρθρο 87 Τρόπος υπολογισμού και συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Άρθρο 88 Ενδιάμεσα προϊόντα
Άρθρο 89 Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωση
Άρθρο 90 Κρασί
Άρθρο 91 Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Άρθρο 92 Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα
Άρθρο 93 Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ

Άρθρο 94 Είδη βιομηχανοποιημένων καπνών
Άρθρο 95 Έννοια βιομηχανοποιημένων καπνών
Άρθρο 96 Προσδιορισμός του φόρου
Άρθρο 97 Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου
Άρθρο 98 Βάση υπολογισμού του φόρου μικροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων καπνών για ατομική χρήση
Άρθρο 99 Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισμό του φόρου
Άρθρο 100 Καθορισμός της τιμής λιανικής πώλησης
Άρθρο 100Α
Άρθρο 100Β
Άρθρο 100Γ
Άρθρο 101 Υπόχρεος καταβολής του φόρου
Άρθρο 102 Ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών
Άρθρο 103 Αποδόσεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
Άρθρο 104 Πίστωση φόρου
Άρθρο 105 Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής φόρου
Άρθρο 106 Ένσημες ταινίες φορολογίας
Άρθρο 106Α
Άρθρο 106Β
Άρθρο 107 Ενδείξεις και συσκευασία βιομηχανοποιημένων καπνών
Άρθρο 108 Υπολείμματα καπνοβιομηχανίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 109 Βεβαίωση και είσπραξη φόρου
Άρθρο 110 Βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης αλκοολούχων ποτών
Άρθρο 111 Υπολογισμός, βεβαίωση και είσπραξη Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης βιομηχανοποιημένων καπνών

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 112 Διακίνηση υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής
Άρθρο 113 Εγγεγραμμένος παραλήπτης Εγγεγραμμένος αποστολέας
Άρθρο 114 Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος
Άρθρο 115 Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας
Άρθρο 116 Εναλλακτικές αποδείξεις - Αμοιβαία συνδρομή
Άρθρο 117 Καταβολή δικαιώματος υπέρ Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α
Άρθρο 118 Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής
Άρθρο 119 Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση
Άρθρο 119Α Παραβάσεις -Κυρώσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Άρθρο 120 Έννοια όρων
Άρθρο 121 Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Αρθρο 121α Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκίνητων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση
Άρθρο 122 Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
Άρθρο 123 Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων

Άρθρο 124 Τέλος ταξινόμησης μοτοσικλετών
Άρθρο 125 Τέλος ταξινόμησης άλλων οχημάτων

ΤΜΗΜΑ Β'
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛOYΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Άρθρο 126 Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων
Άρθρο 127 Κυλινδρισμός κινητήρα
Άρθρο 128 Χρόνος γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και απαιτητό αυτού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 129 Μεταφορά, αποστολή, άφιξη κοινοτικών οχημάτων

ΤΜΗΜΑ Β'
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Άρθρο 130 Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων - Πιστοποιητικά ταξινόμησης
Άρθρο 131 Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

Άρθρο 132 Οριστικές Απαλλαγές
Άρθρο 133 Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής

ΤΜΗΜΑ Β'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ AΠOΘHKEΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 134 Φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων
Άρθρο 135 Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 136 Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων

ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 137 Παραβάσεις - Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 138 Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου ή καταστροφή οχημάτων
Άρθρο 139 Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου
Άρθρο 140 Φορολογική μεταχείριση μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων μετοικούντων
Άρθρο 141 Αλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΝΝΟΙΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ

Άρθρο 142 Εννοια και βεβαίωση παραβάσεων - παρατυπιών

ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άρθρο 143
Άρθρο 144
Άρθρο 145
Άρθρο 146
Άρθρο 147
Άρθρο 148
Άρθρο 149

ΤΜΗΜΑ Γ'
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Άρθρο 150
Άρθρο 151
Άρθρο 152

ΤΜΗΜΑ Δ'
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 153 Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Άρθρο 154 Διοικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

Άρθρο 155 Εννοια λαθρεμπορίας
Άρθρο 156

ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΟΙΝΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

Άρθρο 157
Άρθρο 158
Άρθρο 159
Άρθρο 160

ΤΜΗΜΑ Γ'
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 161
Άρθρο 162
Άρθρο 163

ΤΜΗΜΑ Δ'
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

Άρθρο 164
Άρθρο 165
Άρθρο 166
Άρθρο 167
Άρθρο 168
Άρθρο 169
Άρθρο 170
Άρθρο 171
Άρθρο 172
Άρθρο 173
Άρθρο 174
Άρθρο 175
Άρθρο 176
Άρθρο 177

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 178
Άρθρο 179
Άρθρο 180
Άρθρο 181
Άρθρο 182
Άρθρο 183
Άρθρο 184 Καταργούμενες και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 185 Εναρξη ισχύος