.

ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ. 0004072 ΕΞ 2015
ΦΕΚ B'2703/14.12.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003327 ΕΞ 20.10.2015 απόφασης σχετικά με την συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν.4336/2015 (Α'94),

β) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α'98),

γ) των άρθρων 89 και 128 του Π.δ. 284/1988 (Α'128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.δ. 111/2014,

δ) της παρ. 22 του άρθρου 5 του Ν.2343/1995 (Α'211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

ε) του Π.δ.69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (Α'104),

στ) του Π.δ.73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116),

ζ) της υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (Β'2144) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»,

η) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

2. Την ανάγκη συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν.4336/2015.

3. Την με αρ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003327 ΕΞ 20.10.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β'2262).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διότι η εν λόγω Ομάδας Εργασίας θα λειτουργήσει χωρίς αμοιβή, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003327 ΕΞ 20.10.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β'2262), ως εξής:

1. Αυξάνεται ο αριθμός των μελών της Ομάδας Εργασίας από πέντε (5) σε έξι (6) μέλη.

2. Ορίζεται ως τακτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας ο Γεώργιος Βερναδάκης του Νικολάου, υπάλληλος ΔΕ με βαθμό Β΄ του κλάδου Τελωνειακών αποσπασμένος στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Βασιλική Μανωλοπούλου του Δημητρίου υπάλληλο ΠΕ με βαθμό Δ΄ του κλάδου Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Η απόφαση αυτή θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ