.

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ αρ. 23/15.12.2015
Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση

ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ A'129/17.10.2015).
β) Το υπ' αρ. πρωτ. Φ.10035/οικ.48223/1104/27.11.2015 του Υπουργείου Εργασίας.
γ) Το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ2/4/1323653/5.8.2015 έγγραφο μας.

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το υπό γ) γενικό έγγραφο μας σας είχαμε ενημερώσει για την τροποποίηση των όρων καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες του Οργανισμού, ως προς τις περιπτώσεις που ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι συμμετέχων σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση, λόγω των δεδομένων που εισήχθησαν με το άρθρο 38 παρ 1-3 του ν. 4331/2015.

Η τροποποίηση αφορούσε το ανώτατο όριο παρακράτησης της οφειλής καθώς και τον αριθμό των δόσεων (ανώτατο όριο παρακράτησης ως 25.000,00 ευρώ υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που όριζαν οι παράγραφοι 1-3 και ανώτατος αριθμός δόσεων μέχρι 60 δόσεις). Επίσης οριζόταν αναλυτικά το πεδίο ισχύος της διατάξεως αυτής, δηλαδή σε ποιες αιτήσεις αφορά (από 2-7-2015 και εφεξής, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4331/2015).

Mε το άρθρο περ η του ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α'/17.10.2015) καταργήθηκαν οι διατάξεις των παρ 1-3 του άρθρου 38 του ν.4331/2015 (Α'69) σχετικά με την πάγια ρύθμιση για έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη.

Ειδικότερα από την έναρξη ισχύος του νόμου 4337/2015 (ήτοι από 17.10.2015) επανέρχεται το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε ως 2.7.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4331/2015), ήτοι οι διατάξεις της του ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το και συμπληρώθηκαν σε ότι αφορά τον Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του του ν.4075/2012.

Επανέρχεται δηλαδή το ανώτατο όριο παρακράτησης μέχρι 20.000,00 ευρώ και ο αριθμός των δόσεων μέχρι 40 για όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4337/2015 δηλαδή από 17.10.2015 και εντεύθεν.

Παράλληλα οι καταργούμενες διατάξεις του άρθρου του ν. 4331/2015 θα εφαρμόζονται σε αιτήσεις συνταξιοδότησης:

Α) Που υποβλήθηκαν από 2.7.2015 μέχρι την 17.10.2015 βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής στον υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο και σε εκείνες

Β) Που υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015, έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ν.4331/2015 και δεν έχει παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του π/δτος 258/1983 προθεσμία ή έχει εξοφληθεί η οφειλή.

Επισυνάπτουμε επικαιροποιημένα υποδείγματα βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης (για τις αιτήσεις από 17.10.2015 και εντεύθεν) και τονίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα έντυπα βεβαιώσεων που είχαν επισυναφθεί στο υπό γ) έγγραφο μας (για τις αιτήσεις από 2.7.2015 και μέχρι και 16.10.2015) .

Εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, ιδιαίτερα δε για την αποστολή της σωστής βεβαίωσης χρόνου, αναλόγως του χρονικού σημείου της αιτήσεως συνταξιοδότησης και των λοιπών όρων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α. ΛΑΚΑΚΗΣ

Νόμος 4337/201, Άρθρο 21 Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις, παρ. 1

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. τα άρθρα 127, 128, 148 του ν. 4270/2014, β. η παρ. 22 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150), γ. η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013 (Α΄18) δ. η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α΄314). ε. Το άρθρο 5 και η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α΄ 198).
στ. Το σημείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, το άρθρο 3, η παρ. 11 του άρθρου 5 και το σημείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 243/19.7.1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144).
ζ. Το σημείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 427/ 1976 «Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως εναίων διατάξεων του ν.δ. 243/1969 περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄230).
η. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 (Α΄69).
θ. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Νόμος 3863/2010, Άρθρο 61 Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη, παρ. 2 και 3

παρ. 2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα ή Τομέα, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συ­ντάξεων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, στα οποία περιλαμβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

παρ. 3.  Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή πα­ρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Νόμος 3996/2011, Άρθρο 43 Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/ 2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος για καθέναν ασφαλιστικό οργανισμό, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ.

3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα.»

Νόμος 4075/2012, Άρθρο 32 Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ, παρ. 3

παρ. 3. Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4.α) Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώ­τατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχε­τικό θέμα.»

Νόμος 4331/2015, Άρθρο 38 Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν.3863/2010 (Α’115), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα ή Τομέα, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, στα οποία περιλαμβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, καταργείται.

3. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την ισχύ του νόμου και μετά, καθώς και για αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 258/1983, για την καταβολή εφάπαξ του προβλεπόμενου ποσού, καθώς και για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή μέχρι την ισχύ του νόμου.

4. Κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.9.2015 μπορούν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού με αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις, του συνόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, εφόσον το ποσό των αναδρομικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη συμψηφισμό της οφειλής τους.

Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου μήνα, μετά το συμψηφισμό.

Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Επιπλέον ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983.

Για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται πριν την πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Μέχρι να εκδοθεί από τον ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση, λαμβάνουν από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τομέα, μηνιαίως ποσό ύψους τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, χωρίς δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις.

Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην ειδική αυτή ρύθμιση αποκτούν δικαίωμα λήψης παροχών ασθένειας. Η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθένειας υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Μετά την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, η εισφορά υπέρ του κλάδου ασθένειας επανυπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, βάσει του δικαιούμενου ποσού σύνταξης και το επιπλέον ποσό εισφοράς συνυπολογίζεται στο συνολικά οφειλόμενο ποσό και συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Με ανέκκλητη δήλωσή τους οι ασφαλισμένοι μπορούν να παραιτηθούν του δικαιώματος λήψης του ανωτέρω ποσού κατά την περίοδο αναμονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, χωρίς δικαίωμα λήψης παροχών ασθένειας.

Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση συνυποβάλλουν με τη σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξοφλήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το επιπλέον ποσό οφειλής που δεν συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Εάν δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα ποσά σύνταξης που έχουν καταβληθεί στους ασφαλισμένους αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει απορριφθεί ή έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής, εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση έως 30.9.2015.