.

ΔΤΔ Α 5026427 ΕΞ 21.12.2015
Παροχή οδηγιών εν’ όψει του ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, παύσης λειτουργίας του Β' Τελωνείου Θεσσαλονίκης και μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης στο ΣΤ' Τελωνείο Θεσ/νίκης από 1/1/2016».

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448/10.7.2015 ΑΥΟ «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α1058824/8.4.2014 (Β'865,1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1147691/6.11.2014 Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ'ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ'ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων» (ΦΕΚ Β'1574/27.7.2015)

β) Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ 5016385/29.7.2015 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ.ΔΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 10.7.2015 Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β'1574/27.7.2015)

γ) Η αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1122964/22.9.2015 ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448/10.7.2015 (Β'1574) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά στην έναρξη ισχύος διατάξεων αυτής».

Σε συνέχεια της α) ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ με την οποία ανακαθορίζεται η καθ'ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα του Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσ/νίκης στο οποίο περιέρχονται οι καθ'ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες του Β' Τελωνείου Εισαγωγής του ίδιου νομού, και μεταφέρονται από το Α' Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσ/νίκης στο ΣΤ' Τελωνείο ΕΦΚ Θε/νίκης οι αρμοδιότητες που αφορούν ϊ)στους ελέγχους οινοπνευματωδών και καπνικών τρίτων χωρών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ϊϊ)στην παράδοση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των προϊόντων των άρθρων 68,78,83 και 102 του ν.2960/2001, ϊϊϊ)στην επιστροφή του ΕΦΚ που αναλογεί στις καύσιμες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή εξαγόμενων προϊόντων, βάσει των διατάξεων του ν. 2861/1954, Α'117, και στη διαδικασία ελέγχου χορήγησης υγρών καυσίμων με απαλλαγή από ΕΦΚ σε επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας και σε λοιπά επαγγελματικά σκάφη καθώς και της γ) ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ με την οποία ανακαθορίστηκε ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων που αφορούν στα Τελωνεία Θεσ/νίκης η 1η Ιανουαρίου 2016, ημερομηνία από την οποία παύει να λειτουργεί το Β' Τελωνείο Εισαγωγής Θεσ/νίκης, παρέχονται οι κατωτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις .

1. Τα Τελωνεία Α' και Β' Θεσ/νίκης θα πραγματοποιήσουν το κλείσιμο των διαχειριστικών τους βιβλίων στις 31.12.2015, τελευταία ημέρα λειτουργίας τους και θα προβούν στη σύνταξη των Ειδικών Ενιαυσίων Λογαριασμών Διαχείρισης Τελωνειακών Παραστατικών τους με την ίδια ημερομηνία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΤΔ Α 5018237/19.8.2015 ΕΔΥΟ.

2. Τα εκκρεμή τελωνειακά παραστατικά μετά των αντίστοιχων βιβλίων καταχώρησης του έτους 2015 και των προηγούμενων ετών του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης, θα παραδοθούν στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.

Ειδικότερα παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Α. Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και χρηστών

Στους υπαλλήλους του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης θα πρέπει να δοθούν νέοι ρόλοι με τον κωδικό του Α' Τελωνείου Θεσ/νίκης GR002001 και ένας ικανός αριθμός υπαλλήλων του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης να παραμείνει με τον κωδικό GR002002, συμπεριλαμβανομένου και τεχνικού διαχειριστή, προκειμένου να διαχειρισθούν τα παραστατικά προς τακτοποίηση (όπως εκκρεμή μηνύματα και εκ των υστέρων έλεγχο στα παραστατικά του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης).

Για το σκοπό αυτό ο τεχνικός διαχειριστής του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης θα πρέπει να καταχωρήσει ημερομηνία λήξης 31/12/2015 στους υπαλλήλους που θα λάβουν νέο ρόλο στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης.

Στη συνέχεια ο τεχνικός διαχειριστής του Α' Τελωνείου Θεσ/κης θα πρέπει να κάνει έναρξη στους υπαλλήλους που θα τοποθετηθούν στο Τελωνείο, με ημερομηνία 01/01/2016 και θα πρέπει να δοθούν οι ρόλοι όπως ορίζονται στο Δελτίο Υπηρεσίας του Τελωνείου.

Η Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου και εφόσον είναι αναγκαίο θα χορηγήσει σε ορισμένους υπαλλήλους του Α' Τελωνείου Θεσ/κης με κωδικό GR002001 που θα υποδειχθούν, πρόσθετους λογαριασμούς διευρυμένης πρόσβασης (τύπου hd) για τις ανάγκες διαχείρισης των παραστατικών του Β' Τελωνείου Θεσ/κης με κωδικό GR002002.

Β. Διαχείριση των αδειών/παραστατικών

ΑΔΕΙΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1. Οι Άδειες/Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί από το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης θα πρέπει να ανακληθούν και να εκδοθούν εκ νέου, από το Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης .

2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες κατά περίπτωση, θα πρέπει να τροποποιήσουν τις Άδειες εφόσον υπάρχουν, στις οποίες το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης εμφανίζεται σήμερα ως Τελωνείο Υπαγωγής/Λήξης/Ελέγχου.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι κινήσεις του καθεστώτος Διαμετακόμισης θα πρέπει να εκκαθαριστούν, μετά την παραλαβή των μηνυμάτων ΙΕ006 και ΙΕ018 έτσι ώστε να αποσταλούν τα μηνύματα IE209/IE204 που θα αποδεσμεύουν τις σχετικές εγγυήσεις.

2. Οι Εγγυήσεις που αφορούν στις αναστολές πληρωμής, θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι την είσπραξη των ποσών.

3. Οι εγγυήσεις που έχουν υποβληθεί για τη χρήση αδειών θα γίνουν δεκτές από το Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το φορέα έκδοσής τους (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ), με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτές ισχύουν με τους ίδιους όρους και για το Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης.

4. Οι ανεξόφλητες Παρακαταθήκες του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να τακτοποιηθούν πριν την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
Στο υποσύστημα των Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων θα γίνει μετάπτωση-μεταφορά των δεδομένων από το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης (GR002002) στο Α' Τελωνείο Θε/νίκης(ΘΡ002001). Η μετάπτωση θα πραγματοποιηθεί από Τεχνικό της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα θα μεταφερθούν:

Οι Εντολές και τα αποτελέσματα ελέγχου
Τα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης για τα οποία δεν έχει εκδοθεί νόμιμος τίτλος είσπραξης. Η αρίθμηση αυτών θα παραμείνει η ίδια που είχαν στο GR002002 που έκλεισε.
Οι Νόμιμοι Τίτλοι είσπραξης (Καταλογιστικές Πράξεις/Οφειλές χωρίς παράβαση, με MRN και συνδεόμενο παραστατικό το ίδιο που είχαν στο Τελωνείο GR002002.
Όλες οι εγγραφές που αφορούν Είσπραξη, Διοικητική ή Δικαστική διαγραφή (Προσφυγές, Δικαστικές αποφάσεις), Ποινική διαδικασία, Αναγκαστικά μέτρα Είσπραξης.

Θα πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων στο Υποσύστημα των Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων να μην πραγματοποιούνται νέες καταχωρήσεις από το Δικαστικό Τμήμα του Α' Τελωνείου Θεσ/νίκης. Η μετάπτωση των δεδομένων θα ξεκινήσει στις 11/1/2016, μέχρι τότε, οι εισπράξεις που αφορούν τις υποθέσεις του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης θα γίνονται με λογιστικό σημείωμα.

Οι φάκελοι που αφορούν κατασχέσεις, πτωχεύσεις, υποθήκες, ρυθμίσεις χρεών (εφόσον υπάρχουν), θα παραδοθούν με ιδιαίτερο πρωτόκολλο στο αντίστοιχο δικαστικό τμήμα του νέου Τελωνείου, με αναφορά στο στάδιο που βρίσκονται οι υποθέσεις.

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ

Α) Ενέργειες μέχρι την 31.12.2015

1. Οι υπάλληλοι του Υποσυστήματος Υποθέσεων (επόπτες) του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης θα πρέπει να δρομολογήσουν κατά δήλωση ή για έλεγχο όλα τα είδη (στίχους) των παραστατικών του Υποσυστήματος Δηλωτικών που εμφανίζονται στην οθόνη του επόπτη Δηλωτικά, Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS) μέχρι τις 31/12/2015, ώστε να αποφευχθούν πιθανές δυσλειτουργίες εκ των υστέρων που θα εμποδίσουν την εξόφληση των Δηλωτικών και θα αποτρέψουν την παραμονή ENS στην οθόνη του επόπτη χωρίς δυνατότητα διαχείρισής τους.

2. Οι υπόχρεοι για την παραλαβή εμπορευμάτων αποθηκάριοι ιδιωτικών αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης καλούνται πριν τις 31/12/2015 να πραγματοποιήσουν όλες τις παραλαβές (καλώς ή με διαφορές) ηλεκτρονικά για τα Δηλωτικά του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης. Εάν αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει εντός 7 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία (31/12/2015) να αποστείλουν εγγράφως τις παραλαβές που εκκρεμούν, ώστε να γίνει η μεταφορά τους στο σύστημα από ορισμένο τελωνειακό υπάλληλο για το σκοπό αυτό.

3. Ενδεχόμενα αιτήματα τροποποίησης ENS με MRN του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης θα πρέπει να υποβληθούν στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης μέχρι τις 31/12/2015. Σημειώνεται ότι από 1/1/2016 και μετά δεν θα είναι εφικτή η διαχείριση από το σύστημα αιτημάτων τροποποίησης, είτε από το περιβάλλον του Τελωνείου είτε από τους συναλλασσομένους.

Ενέργειες από 1.1.2016

1. Αν υπάρξει ανάγκη τροποποίησης των παραστατικών του Υποσυστήματος Δηλωτικών που είχαν υποβληθεί στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης μέχρι τις 31/12/2015, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Για τις περιπτώσεις ENS με MRN του Β' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, και με δεδομένο ότι δεν θα είναι δυνατή η διαχείριση αιτημάτων τροποποίησης από το σύστημα, θα υποβάλλεται νέα ENS στο Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης. Η διαχείριση της αρχικής ENS του Β' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ήδη γνωστοποίηση άφιξης σε άλλο Τελωνείο, θα γίνεται από την οθόνη του επόπτη.

β) Για τις περιπτώσεις γνωστοποιήσεων άφιξης, θα υποβάλλεται γραπτό αίτημα στο Β' Τελωνείο Θεσσαλονίκης και οι απαιτούμενες διορθώσεις στο σύστημα θα πραγματοποιούνται από οριζόμενο τελωνειακό υπάλληλο για το σκοπό αυτό.

γ) Για τα λοιπά παραστατικά του Υποσυστήματος Δηλωτικών δεν θα υποβάλλονται μηνύματα τροποποίησης, αλλά θα υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς διορθωτική επιστολή σε μορφή PDF/ συνυποβαλλόμενη επί του MRN, ή γραπτό αίτημα, προς το Β' Τελωνείο Θεσσαλονίκης. Κατόπιν, οι απαιτούμενες διορθώσεις στο σύστημα θα πραγματοποιούνται από οριζόμενο για το σκοπό αυτό τελωνειακό υπάλληλο.

2. Δεν θα καταχωρούνται στον κωδικό του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης σε καμία περίπτωση αρχικά παραστατικά του Υποσυστήματος Δηλωτικών (Δηλωτικό, Δηλωτικό /Συνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, Αίτηση Δηλωτικού, ΑΠΑΕ, Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου). Οι υπόχρεοι για την υποβολή των παραστατικών αυτών θα τα υποβάλλουν στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί καταχώρηση των ανωτέρω παραστατικών με MRN που περιέχει τον κωδικό του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης, τότε θα πρέπει να γίνει ακύρωσή τους κατόπιν ενημέρωσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου και εκ νέου υποβολή των παραστατικών στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης.

Σε περίπτωση υποβολής ENS στον κωδικό του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης, το MRN αυτής της ENS δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε καμία κίνηση, προκειμένου η ENS να καταστεί ανενεργή μετά την πάροδο 200 ημερών.

3. Γνωστοποιήσεις άφιξης που αφορούν ENS που είχαν υποβληθεί στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης μέχρι 31/12/2015, θα υποβάλλονται στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης, με τη χρήση του/των σχετικού/ών MRN ή με τη χρήση του Entry Key.

4. Αιτήματα Διεθνούς εκτροπής, εφόσον αφορούν σε όλα τα MRN που φέρει το μεταφορικό μέσο, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης με τη χρήση Entry Key.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα υποβάλλεται σχετικό αίτημα (είτε ως συνυποβαλλόμενο αρχείο είτε γραπτώς) στο Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης και αρμόδιος υπάλληλος θα προβαίνει στη διεκπεραίωσή του.

5. Θα είναι δυνατή η καταχώρηση από το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης :

α) Αιτήσεων Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Δημοσίου καθώς και αιτήσεων Καταστροφής, οι οποίες κατατέθηκαν γραπτώς στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης μετά τις 31/12/2015 και αφορούν παραστατικά του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης. Επίσης θα είναι δυνατή η καταχώρηση πιστωτικών παραστατικών του Υποσυστήματος Δηλωτικών, στην περίπτωση που αυτά είναι επόμενα ή σχετιζόμενα με παραστατικά του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης, τα οποία είχαν υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2015. Με άλλα λόγια, θα είναι δυνατή η καταχώρηση πρωτοκόλλων, ειδικών πιστώσεων, ανασυσκευασιών κλπ μέχρι την οριστική εξόφληση των παραστατικών του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης.

β) αιτημάτων τροποποίησης, τα οποία αφορούν παραστατικά του Υποσυστήματος Δηλωτικών που είχαν υποβληθεί στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης μέχρι και τις 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων τροποποίησης γνωστοποιήσεων άφιξης.

6. Κατά την υποβολή στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης, παραστατικών άλλων υποσυστημάτων, τα οποία πιστώνουν παραστατικά του Υποσυστήματος Δηλωτικών του Β' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, θα συμπληρώνεται στη θέση 40 αυτών η ένδειξη Ζ-ΖΖΖ ακολουθούμενη από το MRN του πιστούμενου παραστατικού και τον σχετικό αριθμό είδους (στίχου).

Τα παραστατικά του Υποσυστήματος Δηλωτικών του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης, θα πιστώνονται στο σύστημα μέσω της λειτουργίας ειδικής πίστωσης από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου. Για το σκοπό αυτό θα αποστέλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη ΔΗΛΕΔ κατάσταση με τα παραστατικά του Α' Τελωνείου Θεσ/νίκης, τα οποία στη θέση 40 θα έχουν συμπληρωμένη την ένδειξη Ζ-ΖΖΖ.

Για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία προκύψει και δεν καλύπτεται από τις προαναφερόμενες οδηγίες για το εν λόγω Υποσύστημα, παρακαλούνται οι υπάλληλοι του Τελωνείου να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ώστε να διασφαλιστεί ο ενιαίος τρόπος αντιμετώπισής τους σε κάθε περίπτωση.

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Α) Κινήσεις καθεστώτος Διαμετακόμισης με Τελωνείο Αναχώρησης το Β'Τελωνείο Θεσ/νίκης GR002002

1. Οι κινήσεις του καθεστώτος Διαμετακόμισης που έχουν υποβληθεί στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης και είναι σε κατάσταση «Αποδεκτή» θα πρέπει μέχρι 31.12.2015 είτε να μεταβούν στην κατάσταση «Απελευθερωμένη κίνηση» και να εκδοθεί το συνοδευτικό είτε να ακυρωθούν και να υποβληθούν εκ νέου στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης .

2. Για τις ανοιχτές κινήσεις του καθεστώτος Διαμετακόμισης του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης GR002002 μετά την 31/12/2015, λαμβάνονται κανονικά τα μηνύματα από τα Τελωνεία Διέλευσης (ΙΕ118) και Προορισμού (ΙΕ006, ΙΕ018) και δημιουργούνται χωρίς πρόβλημα τα μηνύματα αποδέσμευσης της εγγύησης (ΙΕ209, ΙΕ204) με αποτέλεσμα να εξοφλούνται οι εν λόγω κινήσεις στο σύστημα χωρίς πρόβλημα .

3. Οι οριζόμενοι υπάλληλοι με κωδικό πρόσβασης στα παραστατικά του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης GR002002, θα παρακολουθούν τις ανοιχτές κινήσεις του καθεστώτος Διαμετακόμισης και θα διαχειρίζονται τα μηνύματα που τις αφορούν, όπως τα μηνύματα έρευνας, την εξόφληση με επίλυση διαφορών, την χειρόγραφη τακτοποίηση κλπ, με σκοπό την εκκαθάρισή τους.

Β) Κινήσεις καθεστώτος Διαμετακόμισης με Τελωνείο Προορισμού το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης GR002002

Οι ανοιχτές κινήσεις του καθεστώτος Διαμετακόμισης που έχουν ως Τελωνείο Προορισμού το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης GR002002 και αφικνούνται μετά την 1/1/2016, θα διεκπεραιωθούν κατά την άφιξή τους από το Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης GR002001 με χρήση μηνυμάτων εκτροπής (ΙΕ002, ΙΕ003).

Γ) Κινήσεις του καθεστώτος Διαμετακόμισης με Τελωνείο Αναχώρησης το Α' Τελωνείο Θε/νίκης GR002001 και προηγούμενα παραστατικά του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης GR002002

1. Στην περίπτωση κινήσεων του καθεστώτος Διαμετακόμισης με τελωνείο αναχώρησης το Α' Τελωνείο Θε/νίκης, οι οποίες έχουν ως προηγούμενο παραστατικό Διασάφηση Αποταμίευσης του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης, το MRN της εν λόγω Διασάφησης θα καταχωρείται στη θέση 40.

Οι πιστώσεις των Διασαφήσεων Αποταμίευσης θα γίνονται κανονικά στο σύστημα.

2. Στις περιπτώσεις κινήσεων Διαμετακόμισης του Α’ Τελωνείου Θεσ/νίκης , οι οποίες έχουν ως προηγούμενο παραστατικό Δηλωτικό του Β’ Τελωνείου Θεσ/νίκης, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το σύστημα εφ’ όσον στη θέση 40 συμπληρωθούν, στο πεδίο «Κωδικός Προηγούμενου

Παραστατικού» ο κωδικός ΖΖΖ, στο πεδίο «Στοιχεία Παραστατικού» το MRN του Δηλωτικού και στο πεδίο «Συμπληρωματική Πληροφορία» ο αρ. στίχου, ο κωδικός συσκευασίας και η ποσότητα.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Οι διασαφήσεις εξαγωγής που θα υποβληθούν στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης μέχρι την 31/12/2015 θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον σε κατάσταση F02 (Παραλαβή προς εξαγωγή), δηλαδή να μην είναι σε κατάσταση «Υπό Απελευθέρωση» ή «Υπό Έλεγχο» και να έχει τυπωθεί και το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η επιβεβαίωση εξόδου τους ή η οριστικοποίησή τους.

Μετά την 1.1.2016

1. Οι υπάλληλοι με κωδικό πρόσβασης στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης θα μπορούν και μετά την παύση λειτουργίας του Τελωνείου να διαχειριστούν τις ανοικτές κινήσεις εξαγωγής, και τα διάφορα εκκρεμή μηνύματα για τα παραστατικά που είχαν καταχωρηθεί πριν την κατάργησή του .

2. Είναι δυνατή και μετά την 1/1/2016 η υποβολή συμπληρωματικών και ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων τύπου Χ,Υ,Ζ στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης εφόσον οι αρχικές ελλιπείς διασαφήσεις τύπου Β και Ε ή οι απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C,F,R έχουν υποβληθεί στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης. Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση των διασαφήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, και στη θέση 40 των διασαφήσεων αυτών θα συμπληρώνεται το MRN της αρχικής διασάφησης.

3. Οι διασαφήσεις εξαγωγής οι οποίες θα υποβάλλονται στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης μετά την παύση λειτουργίας του Β' Τελωνείου Θεσ/κης και στη θέση 40 αυτών ως προηγούμενο παραστατικό θα έχουν MRN Δηλωτικό του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το σύστημα μόνο εφόσον στη θέση 40 συμπληρωθεί στο 1ο πεδίο ο κωδικός Ζ, στο 2ο πεδίο ο κωδικός ΖΖΖ και στο 3ο πεδίο το MRN του προηγούμενου παραστατικού, ο αριθμ. είδους, το είδος συσκευασίας/ποσότητας και μέχρι 35 χαρακτήρες. Εφόσον η πληροφορία είναι πιο σύνθετη και δεν είναι δυνατή η αποτύπωσή της μέσω της θέσης 40 της διασάφησης, με την λήψη MRN της διασάφησης ο συναλλασσόμενος θα υποβάλλει επισυναπτόμενο αρχείο μέσα από το μενού Ενέργειες/Αίτηση με συνημμένα αρχεία από οικονομικό φορέα/Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Για όλα τα παραστατικά εισαγωγής που έχουν υποβληθεί στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης GR002002, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο τελωνισμός τους μέχρι την τελευταία ημέρα λειτουργίας του 31/12/2015 και να έχει εκδοθεί η άδεια παράδοσης για την παραλαβή των εμπορευμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ακυρωθούν, εκτός αν βρίσκονται σε κατάσταση «Υπό απελευθέρωση» όπου μπορεί να εκδοθεί η άδεια παράδοσης και μετά την παύση λειτουργίας του Β' Τελωνείου.

Δεν θα υποβάλλονται στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης διασαφήσεις προάφιξης τύπου D και Ε, από 21/12/2015 και μετά.

Ειδικότερα μετά την 1.1.2016

1. Είναι δυνατή από το Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης η υποβολή και τροποποίηση διασαφήσεων με συνδεόμενο παραστατικό του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης σε περιπτώσεις αναλώσεων μετά από αποταμίευση, ενεργητική τελειοποίηση κλπ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καταχώρησης διασάφησης που έχει κατατεθεί σε έντυπη μορφή στα πλαίσια εφεδρικής διαδικασίας.

2. Είναι δυνατή η υποβολή συμπληρωματικών και ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων τύπου Χ,Υ,Ζ στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης όταν οι αρχικές ελλιπείς διασαφήσεις τύπου Β και Ε ή οι απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C,F,R έχουν υποβληθεί στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης. Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση των διασαφήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, και στη θέση 40 των διασαφήσεων αυτών θα συμπληρώνεται το MRN της αρχικής διασάφησης.

3. Οι διασαφήσεις εισαγωγής οι οποίες θα υποβάλλονται στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης και στη θέση 40 αυτών ως προηγούμενο παραστατικό έχουν MRN Δηλωτικό, Αίτηση δηλωτικού ή ΑΠΑΕ του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το σύστημα μόνο εφόσον στη θέση 40 συμπληρωθεί στο 1ο πεδίο του κωδικού παραστατικού Ζ, στο 2ο πεδίο ο κωδικός ΖΖΖ και στο 3ο πεδίο το MRN του προηγούμενου παραστατικού, ο αριθμ. είδους, το είδος συσκευασίας/ποσότητας και μέχρι 35 χαρακτήρες (πχ.Ζ-ΖΖΖ-15GRDH1102XXXXXXXX/1/PC/5000). Εφόσον η πληροφορία είναι πιο σύνθετη και δεν είναι δυνατή η αποτύπωσή της μέσω της θέσης 40 της διασάφησης, με την λήψη MRN της διασάφησης ο συναλλασσόμενος θα υποβάλλει επισυναπτόμενο αρχείο μέσα από το μενού Ενέργειες/Αίτηση με συνημμένα αρχεία από οικονομικό φορέα/Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων.

Όσον αφορά τα ΔΕΠΕ και τα Δελτία Κίνησης

Τα οριστικοποιημένα ΔΕΠΕ και Δελτία Κίνησης του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης GR002002 πρέπει να έχουν αποσταλεί και παραληφθεί από το Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης GR002001, προκειμένου να μπορούν να διαχειριστούν από το εν λόγω Τελωνείο. Σε περίπτωση που παραμείνουν σε κατάσταση «Αποδεκτό», η διαχείρισή τους θα μπορεί να γίνει μόνο από τους υπαλλήλους οι οποίοι θα εξακολουθούν να έχουν κωδικούς πρόσβασης στο GR002002. Να διευκρινιστεί ότι η Τακτοποίηση των ΔΕΠΕ και των Δελτίων Κίνησης μπορεί να γίνει από όλους τους χρήστες μέσω της επιλογής «Τακτοποίηση ΔΕΠΕ άλλου Τελωνείου».

Ε.Φ.Κ.
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΔΕΦΚ-ΔΑΟ-ΑΔΟ

Το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης πρέπει να έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να κλείσει τα παραστατικά του μέχρι και 31/12/2015.

Επειδή στο ICISnet δεν παρέχεται η δυνατότητα να κλείσουν μέσω του συστήματος εκκρεμή παραστατικά ενός τελωνείου (GR002002) από άλλο τελωνείο (GR002001), πρέπει το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης να πραγματοποιήσει έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ανοικτές ΔΕΦΚ, ΔΑΟ και ΑΔΟ. Σε περίπτωση που υπάρχουν, θα πρέπει να τις τακτοποιήσει στο σύστημα πριν από την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του.

ΔΕΦΚ Τελωνισμοί:
Οι ΔΕΦΚ που εμφανίζονται σε κατάσταση «Ανεξόφλητη» πρέπει να τακτοποιηθούν κατά περίπτωση στο Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης.

ΔΑΟ:

Α) ΔΑΟ Τελωνείο Αποστολής
ΔΑΟ που έχουν υποβληθεί με τελωνείο Αποστολής το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης πρέπει να τακτοποιηθούν πριν από την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του.

Β) ΔΑΟ Τελωνείο Παραλαβής
ΔΑΟ που έχουν υποβληθεί με τελωνείο Παραλαβής το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης και δεν έχουν παραληφθεί πρέπει το τελωνείο αποστολής να κάνει αλλαγή του Τελωνείου παραλαβής και να επιλέξει το Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης.

ΔΑΟ με τελωνείο Παραλαβής το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης που έχουν παραληφθεί από το Τελωνείο GR002002 και δεν έχουν τελωνισθεί πρέπει να υποβληθεί ΑΔΟ από το Β Τελωνείο Θεσ/νίκης με επιλογή ενέργειας Μεταφορά σε Τελωνείο στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης .

ΑΔΟ:

Α) ΑΔΟ Τελωνείο Αποστολής:
ΑΔΟ που έχουν υποβληθεί με Τελωνείο Αποστολής το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης, πρέπει να τακτοποιηθούν πριν από την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του.

Β) ΑΔΟ Τελωνείο Παραλαβής:
ΑΔΟ που έχουν υποβληθεί με τελωνείο Παραλαβής το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης πρέπει να παραληφθούν (αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει) και να τακτοποιηθούν πριν την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του

ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Πρέπει να οριστικοποιηθεί και το τελευταίο παραστατικό με την κανονική ροή και στη συνέχεια να πιστωθεί χειροκίνητα η ΔΑΟ.

ΕΔΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
Πρέπει να οριστικοποιηθεί και το τελευταίο παραστατικό με την κανονική ροή και στη συνέχεια να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Τα πιστοποιητικά Ταξινόμησης θα εκτυπωθούν από το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης στο οποίο έχουν υποβληθεί τα αντίστοιχα παραστατικά (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β'
Το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης για τις υποθέσεις που είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Εισπρακτέων Απαιτήσεων, θα συντάξει κανονικά την «Τριμηνιαία Κατάσταση Ιδίων Πόρων» για το Δ' τρίμηνο, και στη συνέχεια οι εκκρεμείς απαιτήσεις του θα παραδοθούν στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης αντίστοιχα, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν πλέον στις δικές του απαιτήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα υπόλοιπα των εισπρακτέων απαιτήσεων, οι οποίες θα παραδοθούν στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης.

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1) Το Β' Τελωνείο Θεσ/νίκης θα προχωρήσει σε διαδικασίες κλεισίματος μήνα και έτους κατά τα ισχύοντα και θα παραλάβει το διπλότυπο είσπραξης από την αρμόδια ΔΟΥ.

2) Θα συνταχθούν οι Ενιαύσιοι Λογαριασμοί Χρηματικής Διαχείρισης κατά τα ισχύοντα και θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

3) Τα αχρησιμοποίητα διαχειριστικά έντυπα του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης και οι εκκρεμείς παρακαταθήκες θα παραδοθούν μετά τις 31/12/2015 στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης με ιδιαίτερο Πρωτόκολλο στον υπόλογο διαχειριστή αυτού.

Διευκρινίζουμε ότι, μετά την 1/1/2016 δεν θα πρέπει να εκτελούνται εργασίες του Dashboard του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης οι οποίες συνδέονται με το ταμείο, όπως η τακτοποίηση αναστολών και η διαχείριση διασαφήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση «Υπό υπολογισμό».

Όσον αφορά εντολές πληρωμής των παραστατικών του Β' Τελωνείου Θεσ/νίκης που έχουν αναστολή πληρωμής, θα εισπράττονται με λογιστικά σημειώματα στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης και η τακτοποίηση των εν λόγω παραστατικών θα πραγματοποιείται με την συνεργασία της ΔΗΛΕΔ-Τμήμα Γ' Τελωνειακών Εφαρμογών.

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τους εφοδιασμούς πλοίων με όλα τα προϊόντα πλην των πετρελαιοειδών, την εποπτεία και τον έλεγχο των σχετικών με τους εφοδιασμούς αποθηκών αποταμίευσης και φορολογικών αποθηκών αλκοολούχων προϊόντων και βιομηχανοποιημένων καπνών, την παράδοση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των προϊόντων των άρθρων 68, 78, 83 και 102 του Ν.2960/2001 καθώς και την επιστροφή του ΕΦΚ που αναλογεί στις καύσιμες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή εξαγομένων προϊόντων βάσει των διατάξεων του Ν.2861/1954, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Τέλος, οι Προϊστάμενοι των Α', Β' και ΣΤ' Τελωνείων Θεσ/νίκης παρακαλούνται για την τήρηση της παρούσας, την έγκαιρη ενημέρωση των οικονομικών φορέων, καθώς και την καταγραφή και υποβολή τυχόν προβλημάτων που ανακύψουν.
Ακριβές αντίγραφο

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ