.

Άρθρο 17
Διοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας κα­ταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται, σε βάρος των υπό­χρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβιά­ζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστι­κών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, πρόστιμο από 100 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τή βα­ρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλ­λόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση ε­πανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού δια­στήματος, το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

2. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊ­στάμενο της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία ΓΕ-ΜΗ. ανήκει σε Επιμελητήριο, τα πρόστιμα αποτελούν εν μέρει έσοδα αυτής και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προύπολογισμού. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγε­ται στην αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπη­ρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστα­σίας Καταναλωτή, τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατανα­λωτή και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η είσπραξη των προστίμων διενεργεί­ται με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου α­νάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλ­λο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπρο­σαρμόζεται το όριο των προστίμων της παραγράφου 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου 4314/2014, ΦΕΚ Α’265/23.12.2014 αντικαταστάθηκε το άρθρο 17 του νόμου 3419/2005. Είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του νόμου 3853/2010, ΦΕΚ Α’90/17.6.2010 και με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 4155/2013, ΦΕΚ Α’120/29.5.2013