.

ΠΟΛ.1018/3.2.2016
Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β'2604/3.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών.

Σχετ. έγγρ.:
α) το Λ.ΕΙΣΠΡ. Α 1027199 ΕΞ 27.2.2015 έγγραφό μας, οι ΠΟΛ.1157/15.7.2015, η ΠΟΛ.1171/3.8.2015, η ΠΟΛ.1176/11.8.2015, και το ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776 ΕΞ 21.12.2015 έγγραφό μας β)το ΔΠΦΥΒ 1122141 ΕΞ 21.9.2015 έγγραφο της Δ/νσηςΠαροχής Φορολογικών Υπηρεσιών

Σας κοινοποιούμε την οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β'2604/3.12.2015) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι με την έκδοση Αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισες και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι και βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων στο Δημόσιο) δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους δήμους και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του δήμου ή της περιφέρειας και σχετικής απόφασης του οικείου δηκοτικού ή περιφερειακού συκβουλίου. Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος του επιπλέον του πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ που ο δήμος ή η περιφέρεια επιθυμεί να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς.

Στο πλαίσιο της ως άνω διάταξης εκδόθηκε η ως άνω 41322/2015 (ΦΕΚ Β'2604/03.12.2015) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησες, Οικονοκικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σχετική η ΠΟΛ 1157/2015 με την οποία δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής στις Δ.Ο.Υ. των προαναφερθεισών διατάξεων και το ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776 ΕΞ 21.12.2015 έγγραφο μας, με το οποίο κοινοποιήσαμε στις Δ.Ο.Υ. το με αρ. πρωτ. 40217/26.11.2015 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, ο συμψηφισμός των υπαχθεισών οφειλών στις σχετικές διατάξεις του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της Απόφασης, εντός δύο (2) ετών για το Δήμο Κερατσινίου -Δραπετσώνας Ν. Αττικής, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης του συμψηφισμού για το Δήμο Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης Ευ. Χατζηπαναγιώτου