.

ΔΔΘΤΟΚ Α 1149744 ΕΞ 14.10.2016
Κοινοποίηση των Εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2016/1647 και 2016/1731 της Επιτροπής, για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Βιετνάμ και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και για την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου στις συνεκδικαθείσες υποθέσεις C-659/13 και C-34/14 . 

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 4.4.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή:

A. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1647 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 245 /14.09.2016) και ισχύει από 15.09.2016, σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται εκ νέου οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Βιετνάμ και τα οποία κατασκευάζονται από τις κάτωθι εταιρείες:

Επωνυμία του παραγωγού-ελαγωγέα

 • Best Royal Co., Ltd
 • Lac Cuong Footwear Co., Ltd
 • Lac Ty Co., Ltd
 • Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company)
 • VMC Royal Co., Ltd
 • Freetrend Industrial Ltd. και η συνδεδεμένη εταιρεία της Freetrend Industrial A (Βιετνάμ) Co., Ltd
 • Fulgent Sun Footwear Co., Ltd.
 • General Shoes Ltd.
 • Golden Star Co., Ltd.
 • Golden Top Company Co., Ltd.
 • Kingmaker Footwear Co., Ltd
 • Tripos Enterprise Inc.
 • Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd.

Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται ανέρχεται σε 10% και αφορά τις εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1472/2006 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2009.

Οι κωδικοί Taric περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού .

Β. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1731 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 262 /29.09.2016) και ισχύει από 30.09.2016, σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται εκ νέου οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ και τα οποία κατασκευάζονται από τις κάτωθι εταιρείες ως ακολούθως:

 • General Footwear Ltd  Λ.Δ.Κίνας
 • Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd Βιετνάμ
 • Diamond Vietnam Co. Ltd Βιετνάμ

Το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται ανέρχεται σε 10% για τις εταιρείες του Βιετνάμ και 16,5% για την εταιρεία της Λ.Δ.Κίνας και αφορά τις εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1472/2006 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1294/2009.

Οι κωδικοί Taric περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ