.

ΔΔΘΤΟΚ Α 1150603 ΕΞ 19.10.2016
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1777 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων χοντρών φύλλων από μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα , καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας .

ΣΧΕΤ:α. Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.
β. Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013134 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1777 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 272 /07.10.2016) και ισχύει από 08.10.2016 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές χοντρών φύλλων από μη κραματοποιημένο ή κραματοποιημένο χάλυβα (εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα, πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές, χάλυβα εργαλείων και χάλυβα ταχείας κοπής), που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επικαλυμμένα ή επενδυμένα, μη περιελιγμένα, πάχους που υπερβαίνει τα 10 mm και πλάτους 600 mm ή περισσότερο ή πάχους 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και πλάτους 2 050 mm ή περισσότερο που επί του παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 και ex 7225 99 00 (κωδικοί TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 30), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Οι συντελεστές του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ ανέρχονται σε ποσοστό από 65,1 έως 73,7 % ανάλογα με την εταφεία.

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης του προϊόντος υπόκειται στη σύσταση εγγύησης η οποία να ισοδυναμεί με το ποσό του προσωρινού δασμού.

Καλούνται οι τελωνειακές αρχές να διακόψουν την καταγραφή των εισαγωγών που επιβλήθηκε με το άρθρο 1 του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1357 της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, τα φύλλα 2 και 2α και να επαναριθμήσουν τα υπόλοιπα φύλλα του Κεφαλαίου 72, του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (α'σχετική).

3. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με τα αποστελλόμενα φύλλα, τα φύλλα του πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (β'σχετική)

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ