.

Αθήνα, 14/07/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1110027 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ζ' - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ)

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2010 36100030
FAX: 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1110027 ΕΞ 2016
ΈΚδοση πιστωτικών τιμολογίων, με βάση τιε διατάξεις 4308/2014, των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 41720/2013

Απαντώντας στην από 22.01.2016 αίτηση σας, η οποία μας διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α'1039582 ΕΞ 2016/9.3.2016 έγγραφο Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος διαυκρινίζονται τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251/24.11.2014), όπως ισχύουν από 1.1.2015, ορίζεται ότι πιστωτικό είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.
Όπως διευκρινίστηκε με την παράγραφο 11.2.10 περ.α' της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014, επί παροχής εκπτώσεων εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, το (πιστωτικό) τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, για τα ποσά των εκτπώσεων που χορηγούνται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια στη χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν λόγω εκπτώσεις (π.χ 2015) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 4172/2013.
Επισημαίνεται ότι, τα ως άνω πιστωτικά τιμολόγια θα περιληφθούν στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών που θα υποβληθούν εντός του έτους έκδοσης των πιστωτικών τιμολογίων, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αφορούν έκπτωση για συναλλαγές προηγούμενου φορολογικού έτους. Τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία εντός του φορολογικού έτους του οποίου εκδίδονται και ειδικότερα στο μήνα που εξεδόθηκαν. (Σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ.1191/12.8.2014)

3. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του νόμου 4308/2014 ορίζεται ότι, κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών (στην προκειμένη περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ) που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.
Σημειώνεται ότι, η απαιτούμενη αποδοχή του τιμολογίου πώλησης (ή εγγράφου που εξομοιώνεται με τιμολόγιο) εκ μέρους του παραλήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση, μπορεί να διενεργείται με κάθε πσρόσφορο τρόπο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό. Ενδεικτικά, η εξόφληση του τιμολογίου θωρείται ως έμμεση αποδοχή αυτού (παρ. 8.2.1 - Εγκύκλιος ΠΟΛ.1003/31.12.2014)

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Σταντζου