.

K.Y.A 2324.3/42119/2015
Φορολογία πλοίων με σημαία Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α΄77) όπως προστέθηκε με το Ν.4336/2015 (Α'94).
ΦΕΚ Β'2661/10.12.2015

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν.27/1975 (Α'77) όπως προστέθηκε με τον Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).
β) του Ν.δ.973/1971 «Περί καταμετρήσεως της χωρητικότητας των εμπορικών πλοίων» (Α'194), όπως ισχύει,
γ) του Ν.1373/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969 (ΙΜΟ − ΛΟΝΔΙΝΟ 1969)» (Α'92).
δ) του Π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α΄236) όπως ισχύει,
ε) του Π.δ. 542/1984 «Εξουσιοδότηση οργάνων για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλόων, καθορισμού τελών, έκδοση και τύπος των σχετικών πιστοποιητικών καταμέτρησης» (Α΄201) όπως ισχύει,
στ) το άρθρο 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114),
ζ) το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116)
η) της αρ. 4113.311/01/2013/21.11.2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών» (Β΄3049)
θ) Της αριθμ. ν14/3.10.2015 (Β'144) απόφασης του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταμέτρηση σε Κόρους Ολικής Χωρητικότητας

1. α) Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης υποβάλλει στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αίτηση παροχής βεβαίωσης για την αντιστοιχία της ολικής χωρητικότητας (g.t.) του πλοίου του σε κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.). Για το σκοπό αυτό, υποβάλλονται υποχρεωτικά, μαζί με την αίτηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(αα) μελέτη υπολογισμού σε Κ.Ο.Χ. των πλοίων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρ. 26α του Ν.27/1975, όπως προστέθηκε με τον Ν.4336/2015, και η οποία εκπονείται και υπογράφεται από προσοντούχο Ναυπηγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ.973/1971, όπως ισχύει, ή από εξουσιοδοτημένο από την Ελλάδα νηογνώμονα και υποβάλλεται στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
(ββ) αντίγραφο του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου,
(γγ) αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης (SMC) σε ισχύ,
(δδ) αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Γραμμής Φόρτωσης (ΔΠΓΦ) σε ισχύ,
(εε) αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΔΠΠΡΠ) σε ισχύ,
(στστ) αντίγραφο του Διεθνούς Πιστοποιητικού Χωρητικότητας σύμφωνα με τη Δ.Σ. ’69 (Δ.Π.Χ.69),
(ζζ) υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη μελέτη υπολογισμού των Κ.Ο.Χ. εκπροσώπου του εξουσιοδοτημένου Οργανισμού ή του Ναυπηγού Μηχανικού για την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών, καθώς και ότι η μελέτη αυτή εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 973/1971 (Α΄194),
(ηη) σχέδιο Γενικής Διάταξης,
(θθ) σχέδια κατασκευαστικών τομών βάσει των οποίων εκπονήθηκε η μελέτη,
(ιι) σχέδιο Χωρητικοτήτων (capacity plan),
(ιαια) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας ότι τα προσκομισθέντα σχέδια και λοιπά στοιχεία του πλοίου δεν έχουν τροποποιηθεί από την ημερομηνία έκδοσης του Διεθνούς Πιστοποιητικού Χωρητικότητας (Δ.Π.Χ.69) μέχρι σήμερα και ότι εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα την μελέτη υπολογισμού Κ.Ο.Χ. για την εκπόνησή της,
(ιβιβ) αποδεικτικά νόμιμης εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή Πρακτικό Εταιρίας ή Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης (ΔΙΝΕΘΑΤ – ΔΠΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

β) Τα σχέδια που αναφέρονται στη περίπτωση (αα) πρέπει να είναι υπογεγραμμένα είτε από τον Οργανισμό (νηογνώμονα) που παρακολουθεί το πλοίο, είτε από τον εκπονήσαντα την μελέτη υπολογισμού σε κ.ο.χ., ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας ή της πλοιοκτήτριας.

2. Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) διαπιστώνει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, σχέδια και λοιπά πιστοποιητικά του πλοίου, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου και του ναυπηγού που εκπόνησε τη μελέτη.

3. α) Μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 2, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) χορηγεί βεβαίωση, στον αιτούντα, προς χρήση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την φορολόγηση των πλοίων.

β) Στην βεβαίωση καταγράφεται η υπολογισθείσα από την μελέτη χωρητικότητα σε κ.ο.χ., τα στοιχεία της οποίας αποτελούν αποκλειστική και πλήρη ευθύνη κατά περίπτωση είτε του υπογράφοντος Ναυπηγού είτε του εξουσιοδοτημένου από την Ελλάδα νηογνώμονα.
γ) ΟΚΕΠ διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας οποτεδήποτε δειγματοληπτικού ενδελεχούς ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθότητας των καταγεγραμμένων στην μελέτη στοιχείων, ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών.
δ) Εφόσον, κατόπιν διενέργειας εκτάκτου ελέγχου από τον Κ.Ε.Π. των στοιχείων της παραπάνω μελέτης προκύψει διαφορά από την αρχικώς δηλωθείσα χωρητικότητα, εκδίδεται διορθωτική βεβαίωση στην οποία καταγράφεται η προκύπτουσα από τον έλεγχο χωρητικότητα σε κ.ο.χ., ενώ η αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολόγηση των πλοίων υποχρεούται να προβεί σε επανυπολογισμό του οφειλόμενου φόρου σύμφωνα με τη χωρητικότητα που αναφέρεται στη νέα βεβαίωση.
ε) Στην περίπτωση που η χωρητικότητα, η οποία προκύπτει από τον παραπάνω έλεγχο και αναγράφεται στη διορθωμένη βεβαίωση, διαφοροποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του ± 1,0 % από αυτή της αρχικά υποβληθείσας μελέτης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το Π.δ. 56/1990 (Α'23) όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Σε περιπτώσεις αλλαγής διαχειρίστριας εταιρείας, ονόματος ή σημαίας του πλοίου, για την επανέκδοση της ως άνω βεβαίωσης απαιτούνται να υποβάλλονται κατά περίπτωση τα κάτωθι στοιχεία:

(α) αντίγραφο του νέου Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου,
(β) αντίγραφο του σε ισχύ Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης (SMC),
(γ) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρείας ότι τα σχέδια και λοιπά στοιχεία του πλοίου δεν έχουν τροποποιηθεί από την ημερομηνία έκδοσης της προηγούμενης βεβαίωσης.

5. Εφόσον πλοίο είχε καταμετρηθεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 973/1971, αρκεί η προσκόμιση στην αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολόγηση των πλοίων του σχετικού πιστοποιητικού για την χωρητικότητα σε κ.ο.χ. και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρίας ότι ουδεμία μεταβολή ως προς τις χωρητικότητες του πλοίου έχει επέλθει από την έκδοση του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που για πλοίο δεν καθίσταται δυνατή η κατάθεση μελέτης υπολογισμού σε κ.ο.χ., ιδίως λόγω μη διάθεσης των απαραίτητων στοιχείων, η χωρητικότητα του πλοίου σε κ.ο.χ. λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή της ολικής χωρητικότητας του πλοίου (Gross Tonnage − GT) που αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό καταμέτρησης που έχει εκδοθεί από την Αρχή, τη σημαία της οποίας φέρει το πλοίο.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ