.

Αριθ. Πρωτ.:Φ.10035/οικ.48223/1104/27.11.2015
Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α'129/17.10.2015) - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη».

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α'129/17.10.2015 δημοσιεύθηκε ο ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» με το άρθρο 21 παρ. 1 περ. η του οποίου καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 38 του ν.4331/2015 (Α΄69) σχετικά με την πάγια ρύθμιση για έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη.
Η ανωτέρω κατάργηση είναι απόρροια των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του άρθρου 3 του ν.4336/2015.
Ειδικότερα από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου επανέρχεται το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε έως 2.7.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4331/2015) ήτοι οι διατάξεις της παρ.2 και 3 του άρθρου 61 του ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 43 του ν.3996/2011 και συμπληρώθηκαν σε ότι αφορά στον ΟΑΕΕ με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 3 του ν.4075/2012).

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις ασφαλισμένων για συνταξιοδότηση, στην μεταβατικής ισχύος διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.4331/2015, η οποία έληξε την 30.9.2015 εξετάζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ανωτέρω διατάξεις του ν.4331/2015.

Οι προισχύουσες διατάξεις, που επανέρχονται σε ισχύ με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015, έχουν εφαρμογή σε όλες τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4337/2015 δηλαδή από 17.10.2015 και εντεύθεν.
Οι καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4331/2015 θα εφαρμόζονται σε αιτήσεις συνταξιοδότησης:
α) Που υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής στον υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο και σε εκείνες
β) Που υποβλήθηκαν πριν την 17.10.2015, έχει γίνει κοινοποίηση της οφειλής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν.4331/2015 και δεν έχει παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 258/1983 προθεσμία ή έχει εξοφληθεί η οφειλή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ