.

ΠΟΛ.1263/10.12.2015
Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α΄ 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94).
ΦΕΚ B'2793/21.12.2015​

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της του Ν.27/1975 (Α'77) έτσι όπως αυτό τέθηκε για πρώτη φορά με την παράγραφο 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ4 της παραγράφου Δ, του άρθρου 2, του Ν. 4336/2015 (Α 94).

2. Την Αριθμ. ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ. 0003412/22.10.2015 Απόφαση Ορισμού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Μπάκα Ιωάννη (ΦΕΚ Β'2294).

3. Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο των διατάξεων του άρθρου 26α του Ν.27/1975

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου του Ν.27/1975 (Α'77), «Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου» όπως προστέθηκε με την διάταξη της παραγράφου 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ4, της παραγράφου Δ, του άρθρου 2, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94), προβλέπεται για πρώτη φορά αλλαγή του τρόπου φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, για τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται με τα πλοία αυτά από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής.

Συγκεκριμένα από την ημερομηνία αυτή και μετά, τα πλοία αυτά θα φορολογούνται με βάση τους κόρους ολικής χωρητικότητας (tonnage tax) όπως και τα αντίστοιχα πλοία με ελληνική σημαία, ενώ πριν από την ημερομηνία αυτή η φορολόγηση των εν λόγω πλοίων γινόταν με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Τα πλοία που υπάγονται στο άρθρο σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα πλοία εκείνα με ξένη σημαία (και συνεπώς και με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής) που φορολογούνται με το άρθρο του Ν.27/1975. Τα πλοία του άρθρου διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Ελλάδα με εγκατεστημένα για το σκοπό αυτό γραφεία−υποκαταστήματα του άρθρου του ιδίου Νόμου.

Έτσι, με το άρθρο εντάσσουμε στη φορολογία των πλοίων με βάση τους κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975 και εκείνες τις κατηγορίες πλοίων υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής που μέχρι την 31.12.2014 φορολογούνταν με τις γενικές διατάξεις φορολογίας (Κ.Φ.Ε), για υπηρεσίες που παρείχαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 2
Κατηγορίες πλοίων που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 26α του Ν. 27/1975

Τα πλοία που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου του Ν. 27/1975 είναι τα εξής:

α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής καθώς και τα ημερόπλοια με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4256/2014 (Α'92) και τα οποία από 1.1.2015 θα υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975, με βάση τους κ.ο.χ. αυτών.

β. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.2932/2001 (Α'145) και τα οποία από 1.1.2015 θα υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975, με βάση τους κ.ο.χ. αυτών.

γ. Τα λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής και τα οποία από 1.1.2015 θα υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975 με βάσει τους κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ) αυτών και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

Άρθρο 3
Προσδιορισμός του φόρου των πλοίων του άρθρου 26α του Ν.27/1975

Για την επιβολή του φόρου, τα υποκείμενα σε αυτόν πλοία κατατάσσονται σε κατηγορίες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κατατάσσονται και τα αντίστοιχα πλοία με ελληνική σημαία, δηλαδή με τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου του Ν. 27/1975.

Ο φόρος υπολογίζεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και κλιμάκια που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975 για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σημαία.

Ειδικότερα και κατ’ εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου διευκρινίζονται τα εξής:

α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής καθώς και τα ημερόπλοια με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4256/2014, αποτελούν πλοία δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου του ιδίου Νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3182/2003. Προσοχή: Οι απαλλαγές και οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται από τα άρθρα και του Ν. 27/1975 δεν ισχύουν για τα πλοία αυτά, σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 3182/2003.

β. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορων), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 2932/2001 (Α'45), αποτελούν πλοία δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου του ιδίου Νόμου. Για τα πλοία αυτά έχουν ισχύ οι απαλλαγές και οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται από τα άρθρα και του Ν. 27/1975 και υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων αυτών.

Τα φορτηγά πλοία δρομολογημένα σε τακτική γραμμή θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα ως ανωτέρω, αποτελούν πλοία δεύτερης κατηγορίας εφόσον έχουν χωρητικότητα κάτω των 3000 κ.ο.χ. και φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 12 του ιδίου Νόμου.

Για τα πλοία αυτά έχουν ισχύ οι απαλλαγές και οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν.27/1975 και υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων αυτών. Στην περίπτωση όμως που τα εν λόγω φορτηγά έχουν χωρητικότητα από 3000 κ.ο.χ. και άνω αποτελούν πλοία πρώτης κατηγορίας και στην περίπτωση αυτή ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα του άρθρου 6 του Ν. 27/1975 λαμβάνοντας υπόψη και τις απαλλαγές και μειώσεις του άρθρου 7 του ιδίου Νόμου.

γ. Τα λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής αποτελούν στην πλειοψηφία τους πλοία δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975 και φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 12 λαμβάνοντας υπόψη τις απαλλαγές και τις μειώσεις των άρθρων και του ιδίου Νόμου.

Εξαιρετικά, τα πλοία του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις αυτών να αποτελούν πλοία πρώτης κατηγορίας του Ν.27/1975, π.χ. επιβατηγά πλοία μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Στην περίπτωση αυτή ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα του άρθρου του Ν. 27/1975 και λαμβάνονται υπόψη οι απαλλαγές και μειώσεις του άρθρου του ιδίου Νόμου.

δ. Επίσης και για τα πλοία με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής ισχύουν αναλογικά τα άρθρα , και του Ν. 27/1975, εάν συντρέχουν οι κατά Νόμο προϋποθέσεις εφαρμογής τους, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των ως άνω πλοίων.

Τέλος, για όλα τα παραπάνω πλοία του άρθρου αυτού θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 σχετικά με τη μείωση του φόρου που προκύπτει λόγω αργίας των πλοίων αυτών.

Οι προϋποθέσεις ύπαρξης αργίας και η αναγνώριση αυτής από την αρμόδια φορολογική αρχή είναι αντίστοιχες με αυτές που απαιτούνται στην περίπτωση αργίας πλοίων υπό ελληνική σημαία.

ε. Σύμφωνα με την του Ν.27/1975 διευκρινίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο του άρθρου του ιδίου Νόμου ότι με την καταβολή του φόρου χωρητικότητας των πλοίων με βάση τον Νόμο αυτό, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του άρθρου 26α από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

Άρθρο 4
Υποκείμενο του φόρου πλοίων του άρθρου 26α του Ν.27/1975

Ο φόρος πλοίων βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες, τους εγγεγραμμένους στο οικείο νηολόγιο κατά την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από την κατοικία ή τη διαμονή ή την έδρα αυτών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου του Ν. 27/1975 και των άρθρων και του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ) προκύπτει ότι, αλληλεγγύως υπόχρεος προς καταβολή του φόρου είναι και οποιοσδήποτε με εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε Αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει τους ναύλους, καθώς και ο κατά την παρούσα απόφαση προβλεπόμενος νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής του πλοιοκτήτη, αποδεχθείς εγγράφως τον διορισμό του. Σε περίπτωση εκούσιας μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου ο νέος πλοιοκτήτης τυγχάνει εξ ολοκλήρου υπόχρεος μαζί με τους κατά την μεταβίβαση υπόχρεους δικαιοπαρόχους του σε πληρωμή του φόρου που βαρύνει το πλοίο κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

Άρθρο 5
Τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πλοίων του άρθρου 26α του Ν. 27/1975

1. Ο τρόπος δραστηριοποίησης στην Ελλάδα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης των πλοίων του άρθρου υπό σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, θα προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) που έχει συνάψει και εφαρμόζει η χώρα μας και πιο συγκεκριμένα από τα προβλεπόμενα σ' αυτές, όσον αφορά την υποχρέωση των αλλοδαπών επιχειρήσεων για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Στις ΣΑΔΦΕ, ως μόνιμη εγκατάσταση μιας επιχείρησης αναφέρονται ενδεικτικά ο τόπος διοίκησης, το υποκατάστημα, το γραφείο, κ.λπ. καθώς και η άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης μέσω εξαρτημένου προσώπου.

2. Με βάση την προηγούμενη παράγραφο οι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων υπό σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) πλην της ελληνικής, εφόσον υποχρεούνται σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη ΣΑΔΦΕ, μπορούν να επιλέξουν τη μορφή της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια μπορούν εκτός από την έδρα ή το γραφείο ή το υποκατάστημα, κ.λπ., στην Ελλάδα, να ασκήσουν την δραστηριότητα τους μέσω «εξαρτημένου προσώπου». Στην περίπτωση του εξαρτημένου προσώπου μπορούν να αναθέσουν τη διαχείριση των πλοίων τους από τη χώρα μας σε διαχειριστή εγγυητή ή σε διαχειρίστρια−εγγυήτρια εταιρεία.

Η ανάθεση αυτή της διαχείρισης των πλοίων από την Ελλάδα, γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο ίσης ισχύος έγγραφο μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από την αρμόδια Αρχή. Η παραπάνω ανάθεση της διαχείρισης συνοδεύεται απαραιτήτως με αντίστοιχη «δήλωση αποδοχής» της ανάθεσης διαχείρισης από τον διαχειριστή εγγυητή ή τη διαχειρίστρια εγγυήτρια εταιρεία. Η δήλωση αποδοχής υπέχει θέση «υπεύθυνης δήλωσης» του Ν. 1599/1986 για τα παραπάνω υπόχρεα πρόσωπα θεωρημένη νομίμως.

Τα παραπάνω έγγραφα ανάθεσης διαχείρισης και οι δηλώσεις αποδοχής αυτής προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του πλοίου. Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μεταβολή σχετικά με τον διαχειριστή εγγυητή των πλοίων του άρθρου 26α.

Προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας διευκρινίζουμε ότι η διαχειρίστρια του άρθρου αυτού είναι ιδιαίτερη επιχείρηση (τρίτο πρόσωπο). Επίσης η διαχειρίστρια αυτή φορολογείται για το εισόδημα της με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, σαν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, καθώς μόνο η πλοιοκτήτρια εταιρεία φορολογείται με το φόρο πλοίων, (tonnage tax) για την εκμετάλλευση των πλοίων της στην Ελλάδα μέσω της παραπάνω διαχειρίστριας.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πλοιοκτήτης πλοίου με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, δεν επιλέξει τις παραπάνω μορφές μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα δηλαδή ή με την έδρα του, ή το γραφείο του ή το υποκατάστημα του, κ.λπ., ή να αναθέσει σε διαχειρίστρια εταιρεία τη διαχείριση των πλοίων από την Ελλάδα και επιλέξει να διορίσει κάποιο φυσικό πρόσωπο ως «νόμιμο εκπρόσωπο και εγγυητή του», ο διορισμός αυτός γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) ή άλλο ίσης ισχύος έγγραφο μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από την αρμόδια Αρχή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και οπωσδήποτε υπήκοος Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.

Η παραπάνω βεβαίωση ή η απόφαση διορισμού νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή, συνοδεύεται απαραιτήτως με αντίστοιχη «δήλωση αποδοχής» του διορισμού του νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή.

Τα παραπάνω έγγραφα διορισμού και οι δηλώσεις αποδοχής αυτών προσκομίζονται στην αρμόδια για τη φορολογία του πλοίου Δ.Ο.Υ. Η δήλωση αποδοχής υπέχει θέση «υπεύθυνης δήλωσης» του Ν. 1599/1986 για τα εν λόγω υπόχρεα πρόσωπα. Τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μεταβολή σχετικά με τον νόμιμο εκπρόσωπο εγγυητή του πλοιοκτήτη.

4. Οι παραπάνω κατά το παρόν άρθρο και κατά περίπτωση διαχειριστές −εγγυητές ή διαχειρίστριες εγγυήτριες εταιρείες και νόμιμοι εκπρόσωποι και εγγυητές των πλοιοκτητών, είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεοι με τους πλοιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την καταβολή του φόρου χωρητικότητας των πλοίων και για οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση προκύψει από τη δραστηριότητα των πλοίων τους στην Ελλάδα. Την ευθύνη αυτή αναλαμβάνουν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να αποδεσμευτούν από αυτή, πριν το διορισμό νέου διαχειριστή εγγυητή ή κατά περίπτωση νέου νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή και εφόσον αυτός αποδεχτεί το διορισμό του. Στην περίπτωση αυτή, ο παλαιός διαχειριστής −εγγυητής ή ο παλαιός νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής ευθύνεται για την καταβολή του φόρου των πλοίων του άρθρου 26α και τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις που αναλογούν στο χρονικό διάστημα μέχρι και την αποδοχή του διορισμού από το νέο διαχειριστή εγγυητή, ή το νέο νόμιμο εκπρόσωπο και εγγυητή.

5. Σε περίπτωση που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από περισσότερες της μίας διαχειρίστριες εγγυήτριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα όλες αυτές οι διαχειρίστριες εγγυήτριες εταιρείες θα ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή του φόρου του άρθρου του Ν. 27/1975. Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εγγυήτρια εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής, η διαχειρίστρια εγγυήτρια εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου.

6. Όταν ο πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο ή η διαχείριση των πλοίων από την Ελλάδα, γίνεται από νομικό πρόσωπο, για την καταβολή του φόρου χωρητικότητας των πλοίων και για τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, είναι αλληλέγγυα υπόχρεος με τα πρόσωπα αυτά και εις ολόκληρο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων ή εντεταλμένος ή συμπράττων σύμβουλος, ο διαχειριστής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και κάθε πρόσωπο εντολοδόχο για τη διοίκηση ή διαχείριση του πλοίου. Τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και οπωσδήποτε υπήκοοι Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.

7. Όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τον Φ.Π.Α, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α (Ν.2859/2000), όπως ισχύουν.

Άρθρο 6
Υποχρέωση υποβολής ετήσιων στοιχείων δραστηριότητας

1. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου, οι πλοιοκτήτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τη δραστηριοποίηση τους στην Ελλάδα αλλά και ετησίως εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, έχουν την υποχρέωση οι ίδιοι ή οι διαχειριστές εγγυητές των πλοίων τους εφόσον η διαχείριση γίνεται από την Ελλάδα καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και εγγυητές των πλοιοκτητών να υποβάλλουν «συγκεντρωτική δήλωση δραστηριότητας» στην αρμόδια για την φορολογία των πλοίων Δ.Ο.Υ. Στην δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται αφενός τα ονόματα των πλοίων που εντάσσονται στο άρθρο , η σημαία τους, το λιμάνι νηολόγησης αυτών, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα τους (κ.ο.χ.) και η ηλικία αυτών και αφετέρου τα στοιχεία των πλοιοκτητών, τα στοιχεία των διαχειριστών εγγυητών που διαχειρίζονται τα πλοία αυτά από την Ελλάδα και τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων και εγγυητών που εκπροσωπούν τους πλοιοκτήτες κατά την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους όταν πρόκειται για πλοία πρώτης κατηγορίας του Ν. 27/1975 και κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, όταν πρόκειται για πλοία δεύτερης κατηγορίας του ιδίου Νόμου. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου ανατίθεται σε άλλη διαχειρίστρια εγγυήτρια εταιρεία ή διορίζεται άλλος νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής των πλοιοκτητών μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται συμπληρωματική συγκεντρωτική δήλωση από τη νέα διαχειρίστρια εγγυήτρια εταιρεία, ή τον νέο νόμιμο εκπρόσωπο και εγγυητή του πλοιοκτήτη, εντός μηνός από την ανάληψη της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης. Όλες οι ανωτέρω συγκεντρωτικές δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 για τα παραπάνω υπόχρεα πρόσωπα.

2. Εξαιρετικά, κατά την υποβολή των παραπάνω συγκεντρωτικών δηλώσεων του άρθρου αυτού για πρώτη φορά, θα συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τη βεβαίωση του οικείου ναυπηγείου για το χρόνο παράδοσης του πλοίου, έτοιμο για εμπορική εκμετάλλευση μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης, η ηλικία του πλοίου θα προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου.

β) Το έγγραφο εθνικότητας για το όνομα, τη σημαία, τον λιμένα και τον αριθμό νηολόγησης, το διεθνές διακριτικό σήμα (Δ.Δ.Σ.), τον αριθμό ΙΜΟ, την ολική χωρητικότητα και την ηλικία των πλοίων που εκμεταλλεύονται στην Ελλάδα ή διαχειρίζονται ή εκπροσωπούνται από την Ελλάδα.

γ) Το συμβολαιογραφικό έγγραφο των πλοιοκτητών για την ανάθεση της διαχείρισης ή την εκπροσώπηση κατά περίπτωση μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από τις αρμόδιες Αρχές.

δ) Την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας εγγυήτριας ή του νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή ότι αποδέχεται την ανάθεση της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης αντίστοιχα, επικυρωμένης νομίμως.

ε) Το πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής Αρχής ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρμόδια Αρχή (μεταφρασμένο δεόντως) του τόπου όπου ναυλοχεί το πλοίο, για την αργία αυτού, όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση έλλειψης όλων των παραπάνω Αρχών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, θεωρημένο δεόντως.

στ) Τη βεβαίωση της μελέτης υπολογισμού του πλοίου σε κ.ο.χ., η οποία εκδίδεται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ν.Α. σύμφωνα με τη σχετική Κ.Υ.Α.

3. Λόγω της πρώτης εφαρμογής του άρθρου 26α, τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου 6 της παρούσας, έχουν και όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύτηκαν μέχρι την 31.12.2014 πλοία που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου και μέχρι την ημερομηνία αυτή φορολογήθηκαν με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, εφόσον συνεχίζουν την εκμετάλλευση των εν λόγω πλοίων. Αυτό είναι απαραίτητο, για να είναι δυνατός ο υπολογισμός του φόρου των πλοίων τους με βάσει τους κ.ο.χ. και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 27/1975 όπως αυτές ισχύουν από την 1.1.2015 και μετά. Τέλος, τις ίδιες υποχρεώσεις με τις παραπάνω επιχειρήσεις θα έχουν και οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν κάνει έναρξη από την 1/1/2015 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

Άρθρο 7
Δήλωση και καταβολή του φόρου πλοίων − Προθεσμίες

1. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου των πλοίων του άρθρου , γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων στον Ν. 27/1975 για το φόρο που επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική σημαία. Όταν το πλοίο είναι πρώτης κατηγορίας του Ν. 27/1975, θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου του Ν. 27/1975 σύμφωνα με τις οποίες η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Μαζί με την δήλωση καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) του οφειλόμενου φόρου, τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) του φόρου καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις μέσα στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους που υποβάλλεται η δήλωση. Εξαιρετικά, στην περίπτωση πλοίου πρώτης κατηγορίας που βρίσκεται σε εκμετάλλευση κατά το έτος 2015, για την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 26α αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας του εν λόγω πλοίου, θα πρέπει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2016, να υποβληθούν δύο χωριστές δηλώσεις εκ των οποίων η μία θα αφορά το έτος 2015 και η άλλη το έτος 2016.

Όταν το πλοίο είναι δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου του ιδίου Νόμου όπου δεν υποβάλλεται δήλωση φόρου, αλλά αυτό γίνεται οίκοθεν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο φόρος καταβάλλεται σε τέσσερες ίσες τριμηνιαίες δόσεις μέσα στους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο κάθε έτους. Υπάλληλος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται μόλις συντάξει το απόσπασμα του οικείου χρηματικού καταλόγου βεβαίωσης του φόρου, να το κοινοποιήσει στον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή στους κατά Νόμο εκπροσώπους του.

Σε περίπτωση που η εκμετάλλευση του πλοίου αρχίζει σε ημερομηνία μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Σαν μήνας θεωρείται η χρονική περίοδος τουλάχιστον 16 ημερών. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου διενεργείται από τους πλοιοκτήτες ή τους διαχειριστές −εγγυητές ή τους νομίμους εκπροσώπους και εγγυητές κατά περίπτωση στο όνομα και για λογαριασμό των πλοιοκτητών τους.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, είναι παρόμοιος με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης των πλοίων με ελληνική σημαία προσαρμοσμένος στις ανάγκες του άρθρου 26α και είναι όπως τα δύο συνημμένα υποδείγματα δηλώσεων. Η υποβολή της δήλωσης και η καταβολή του φόρου διενεργείται με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 27/1975 με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή εγγυητή ή του νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή κατά περίπτωση όταν το πλοίο είναι πρώτης κατηγορίας και οίκοθεν με ευθύνη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. όταν το πλοίο είναι δεύτερης κατηγορίας.

3. α. Για την οίκοθεν βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την έδρα ή το γραφείο−υποκατάστημά του στην Ελλάδα ο πλοιοκτήτης ή ο από την Ελλάδα διαχειριστής −εγγυητής. Στην περίπτωση που υπάρχει νόμιμος εκπρόσωπος εγγυητής αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο νόμιμος εκπρόσωπος και εγγυητής που έχει αποδεχθεί εγγράφως τον διορισμό του από τον πλοιοκτήτη. Εξαιρετικά για το νομό Αττικής και τις νήσους Κέα, Άνδρο, Μήλο, Σαλαμίνα, Αίγινα, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες και Κύθηρα, αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. πλοίων Πειραιά.

β. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. πλοίων Πειραιά για όλη την επικράτεια.

γ. Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στο φόρο πλοίων του άρθρου 26α ενεργείται στην Ελλάδα και ανάλογα με την περίπτωση, ή στην μόνιμη εγκατάσταση του πλοιοκτήτη στην Ελλάδα ή στην έδρα του διαχειριστή εγγυητή, ή στην έδρα του νομίμου εκπροσώπου και εγγυητή, που εκπροσωπεί νομίμως τον πλοιοκτήτη.

δ. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από τον Νόμο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ).

ε. Τα έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θα καταχωρούνται στον ΚΑΕ 141 και στο είδος φόρου 1216.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

  Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, παρ. 7

παρ. 7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26 Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία

1. Επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρ­θρου φόρος στα πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η επιβολή του φόρου του παρόντος άρθρου γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, που προβλέπουν την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος των κερδών που προκύπτουν στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία, καθώς και των σχετικών διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισο­δήματος και κεφαλαίου και των Διμερών Ναυτιλιακών Συμβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη.

2. Ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από περισσότερες της μίας διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, οι διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της υπό ξένη σημαία, η διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου.
Σε περίπτωση εκούσιας μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο μετά τη μεταβίβαση παραμένει υπό τη διαχείριση ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ο φόρος του παρόντος άρθρου βαρύνει το νέο πλοιοκτήτη από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ενώ ο νέος πλοιοκτήτης είναι εις ολόκληρον υπόχρεος με τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου που βαρύνει το πλοίο μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης.

3. Ο φόρος υπολογίζεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και κλιμάκια που ισχύουν σύμφωνα με τις δια­τάξεις του παρόντος νόμου και τις εκδιδόμενες δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 2687/1953 πράξεις, για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σημαία κατά το προηγούμενο έτος από το έτος επιβολής του φόρου του παρόντος άρθρου.

4. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου, οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία υπό ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία των πλοίων υπό ξένη σημαία που διαχειρίζονται κατά την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους, στην οποία θα επισυνάπτο­νται τα αντίστοιχα έγγραφα εθνικότητας των πλοίων. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία ανατίθεται στη διαχειρίστρια εταιρεία μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία, εντός μηνός από την ανάληψη της διαχείρισης. Οι ανωτέρω δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986.

5. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου γίνεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπο­μένων στον παρόντα νόμο για το φόρο που επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία ανατεθεί σε διαχειρίστρια εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης της διαχείρισης σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Η δήλωση και καταβολή του φόρου διενεργείται από την διαχειρίστρια εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Από το ποσό του φόρου του παρόντος άρθρου εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας (tonnage tax) ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε για το πλοίο υπό ξένη σημαία και μέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα.

6. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου του παρόντος άρθρου αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων.
Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στο φόρο του παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη διαχειρίστρια εταιρεία.

7. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.

8. Το δικαίωμα του Δημοσίου για τη βεβαίωση του, κατά το παρόν άρθρο, φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του έτους στο οποίο ο φόρος αναφέρεται.

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτι­λίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου του παρόντος άρθρου, η διαδικασία επιβολής του φόρου στο όνομα της πλοιο­κτήτριας εταιρείας και καταβολής αυτού, και η με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της ετήσιας συγκεντρωτικής δήλωσης και των συμπληρω­ματικών δηλώσεων της διαχειρίστριας εταιρείας στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

10. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 - 8 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013 για πλοία υπό ξένη σημαία των οποίων κατά την ημερομηνία αυτή η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.

11. Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επι­βαλλόμενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχεί­ριση ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, έναντι οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια.

Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση ισχύει και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού μετόχου ή εταίρου. Περαιτέρω, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή μεταβίβαση από οποιαδή­ποτε αιτία μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου΄(holding companies) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη ναυτικής εται­ρείας του ν. 959/1979 (Α΄ 192), καθώς και τα μερίσματα που διανέμει αυτή, εφόσον έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου και εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26 Φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία

1. Επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρ­θρου φόρος στα πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η επιβολή του φόρου του παρόντος άρθρου γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, που προβλέπουν την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος των κερδών που προκύπτουν στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία, καθώς και των σχετικών διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισο­δήματος και κεφαλαίου και των Διμερών Ναυτιλιακών Συμβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη.

2. Ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από περισσότερες της μίας διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, οι διαχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της υπό ξένη σημαία, η διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου.
Σε περίπτωση εκούσιας μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο μετά τη μεταβίβαση παραμένει υπό τη διαχείριση ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ο φόρος του παρόντος άρθρου βαρύνει το νέο πλοιοκτήτη από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ενώ ο νέος πλοιοκτήτης είναι εις ολόκληρον υπόχρεος με τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα για την καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου που βαρύνει το πλοίο μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης.

3. Ο φόρος υπολογίζεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές και κλιμάκια που ισχύουν σύμφωνα με τις δια­τάξεις του παρόντος νόμου και τις εκδιδόμενες δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 2687/1953 πράξεις, για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σημαία κατά το προηγούμενο έτος από το έτος επιβολής του φόρου του παρόντος άρθρου.

4. Για σκοπούς υπολογισμού του φόρου, οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία υπό ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία των πλοίων υπό ξένη σημαία που διαχειρίζονται κατά την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους, στην οποία θα επισυνάπτο­νται τα αντίστοιχα έγγραφα εθνικότητας των πλοίων. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία ανατίθεται στη διαχειρίστρια εταιρεία μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία, εντός μηνός από την ανάληψη της διαχείρισης. Οι ανωτέρω δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986.

5. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου του παρόντος άρθρου γίνεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπο­μένων στον παρόντα νόμο για το φόρο που επιβάλλεται στα πλοία υπό ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία ανατεθεί σε διαχειρίστρια εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οφείλεται φόρος από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης της διαχείρισης σε τόσα δωδέκατα, όσοι οι μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Η δήλωση και καταβολή του φόρου διενεργείται από την διαχειρίστρια εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Από το ποσό του φόρου του παρόντος άρθρου εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας (tonnage tax) ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε για το πλοίο υπό ξένη σημαία και μέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα.

6. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου του παρόντος άρθρου αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων.
Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στο φόρο του παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη διαχειρίστρια εταιρεία.

7. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.

8. Το δικαίωμα του Δημοσίου για τη βεβαίωση του, κατά το παρόν άρθρο, φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του έτους στο οποίο ο φόρος αναφέρεται.

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτι­λίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου του παρόντος άρθρου, η διαδικασία επιβολής του φόρου στο όνομα της πλοιο­κτήτριας εταιρείας και καταβολής αυτού, και η με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της ετήσιας συγκεντρωτικής δήλωσης και των συμπληρω­ματικών δηλώσεων της διαχειρίστριας εταιρείας στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

10. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 - 8 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013 για πλοία υπό ξένη σημαία των οποίων κατά την ημερομηνία αυτή η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.

11. Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επι­βαλλόμενος φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχεί­ριση ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, έναντι οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης στο εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια.

Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση ισχύει και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού μετόχου ή εταίρου. Περαιτέρω, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή μεταβίβαση από οποιαδή­ποτε αιτία μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου΄(holding companies) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη ναυτικής εται­ρείας του ν. 959/1979 (Α΄ 192), καθώς και τα μερίσματα που διανέμει αυτή, εφόσον έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου και εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία

Νόμος 27/1975, Άρθρο 25 Eγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων

1. Γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχει­ρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπω­λησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντα­κόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρου­μένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δρα­στηριότητες, δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, να εγκαθίστα­νται στην Ελλάδα κατόπιν άδειας που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται κατ’ εξαίρεση και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτριες ή διαχειρί­στριες, ναυαγοσωστικών ή ρυμουλκών πλοίων υπό ξένη σημαία οποιασδήποτε χωρητικότητας. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται το είδος των εργασιών ή υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει το γραφείο ή υποκατάστημα και γενικά οι όροι λειτουργίας του.

Η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω άδεια εγκατάστασης έχει πενταετή ισχύ και δεν δύναται να ανακληθεί πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, ο οποίος αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να μεταβληθούν οι όροι με τους οποίους χορηγήθηκε άδεια εγκαταστάσεως, χωρίς τη συναίνεση της επιχειρήσεως. Η άδεια εγκατάστασης ανανεώνεται μετά την λήξη της πενταετίας αυτοδίκαια για ίσο χρονικό διάστημα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, εφόσον κατά το χρόνο λήξης της εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας εγκατάστασης.

Σε περίπτωση παραβάσεως κάποιου όρου της άδειας εγκαταστάσεως, του α.ν. 378/1968 ή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εκ μέρους της επιχειρήσεως στην οποία χορηγήθηκε η άδεια, δύναται αυτή να ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αίρονται από το χρόνο που έγινε η παράβαση.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο­μέρεια.

Τα παραπάνω γραφεία ή υποκαταστήματα απολαμ­βάνουν των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου διευκολύνσεων και απαλλαγών, εφόσον καλύπτουν με εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ:

α. Τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τους στην Ελλάδα με ισόποσο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δολλαρίων Η.Π.Α. και
β. Όλες γενικά τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να αυξάνεται το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο κατώτατο όριο εισαγωγής συναλλάγματος ή ευρώ για κάλυψη δαπανών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστη­μάτων, τα οποία εγκαθίστανται μετά την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής.
Το ποσό της τραπεζικής εγγύησης προς το Δημόσιο για τη συμμόρφωση του γραφείου ή υποκαταστήματος προς τους όρους της απόφασης, καθώς και η προβλε­πόμενη διαδικασία για την κατάπτωση ή την επιστροφή της, καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εγγύηση κατατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η κατάπτωση ή η επιστροφή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι­κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Διευθύνσεως του Υπουργεί­ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα­φορών και Δικτύων. Η εκδούσα την εγγύηση Τράπεζα υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από της κοινο­ποιήσεως της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να καταθέσει το προϊόν της εγγύησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Εσόδων Αθηνών.
Το ποσό της εγγύησης δεν δύναται να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων ΗΠΑ.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ­ων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα δικαιολογητικά υποβολής των ετησίων στοιχείων δραστηριότητας των ναυτιλιακών εταιριών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

3. Οι απαλλαγές και διευκολύνσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού είναι :

α. Απαλλαγή από παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου για το εισόδημα αυτών, που αποκτάται από εργασίες ή παροχή υπηρεσιών περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού. Επίσης, παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών Φ.Κ.Ε. και από κάθε τέλος χαρτοσήμου αντικειμενικώς ή οποιασδήποτε κράτησης ή τέλους υπέρ τρίτου, πλην των ανταποδοτικών, των συμβάσεων, των εισπράξεων και πληρωμών και γενικώς οποιωνδήποτε πράξεων που διενεργούνται υπό τα ως άνω γραφεία ή υποκαταστήματα ή για λογαριασμό των αντιπροσωπευόμενων από αυτά επιχειρήσεων για τις οποίες η παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Για την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 1642/86.
β. Χορηγείται στο πάσης φύσεως αλλοδαπό προσωπικό των επιχειρήσεων τούτων άδεια εργασίας στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών.
Η άδεια αυτή δύναται να παρατείνεται ανά διετία απεριορίστως και εφόσον ισχύει η υπαγωγή των επιχειρήσεων τούτων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η αίτηση για την παροχή άδειας εργασίας και παραμονής ή παρατάσεως της ήδη χορηγηθείσης τοιαύτης αδείας, πρέπει να συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης ότι ο αιτών αλλοδαπός ανήκει στο προσωπικό αυτής και εργάζεται αποκλειστικά δι' αυτήν.
γ. Επιτρέπεται η ταχυδρόμηση συστημένων επιστολών στο εξωτερικό, χωρίς να προσκομίζονται στο Ταχυδρομείο για έλεγχο, εφόσον στο φάκελο αναγράφεται η επωνυμία του αποστολέα, έχει τεθεί η σφραγίδα της επιχειρήσεων και η μονογραφή του εκπροσώπου του εγκατασταθέντος γραφείου ή υποκαταστήματος.

4. Στην κοινή απόφαση, που παρέχεται άδεια εγκαταστάσεως, καθορίζονται το είδος των εργασιών ή υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει το γραφείο ή υποκατάστημα και γενικά οι όροι λειτουργίας του. Το ποσό της εγγύησης προς το Δημόσιο για τη συμμόρφωση του γραφείου ή υποκαταστήματος προς τους όρους της κοινής απόφασης, καθώς και η προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάπτωση ή την επιστροφή της, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, το ποσό δε της εγγυήσεως δεν δύναται να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολλαρίων ΗΠΑ.
Η εγγύηση κατατίθεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η κατάπτωση ή η επιστροφή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Διευθύνσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Η εκδούσα την εγγύηση υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, να καταθέσει το προϊόν της εγγυήσεως στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Εσόδων Αθηνών.

5.Η με κοινή απόφαση παρεχόμενη άδεια εγκατάστασης έχει πενταετή ισχύ και δεν δύναται να ανακληθεί προς της παρόδου του χρόνου τούτου αρχομένου από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να μεταβληθούν οι όροι με τους οποίους χορηγήθηκε άδεια εγκαταστάσεως, χωρίς τη συναίνεση της επιχειρήσεως.
Η ανωτέρω κοινή απόφαση μετά τη λήξη της πενταετίας ανανεώνεται αυτοδίκαια, για ίσο χρονικό διάστημα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον κατά το χρόνο λήξης της εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας εγκατάστασης.
Σε περίπτωση παραβάσεως κάποιου όρου της άδειας εγκαταστάσεως των α.ν. 89/67 "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών" και 378/68 "περί συμπληρώσεως του α.ν. 89/1967 "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών" ή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εκ μέρους της επιχειρήσεως στην οποία χορηγήθηκε η άδεια, δύναται αυτή να ανακαλείται με κοινή απόφαση των υπουργών που την έχουν εκδώσει. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στην περίπτωση α' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου αίρονται από το χρόνο που έγινε η παράβαση. (καταργήθηκαν)

4. Κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της αλλοδαπής επιχειρήσεως, αναγόμενη στην ερμηνεία ή σε κενά της αποφάσεως εγκαταστάσεως ή την ανάκληση της άδειας εγκαταστάσεως, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, λύεται αποκλειστικά με διαιτησία ενώπιον δύο διαιτητών, από τους οποίους ο ένας ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο, ο δε άλλος από την αλλοδαπή επιχείρηση.
Σαν διαιτητής του Ελληνικού Δημοσίου ορίζεται από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σύμβουλος ή Πάρεδρος αυτού. Σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέρη, αν και προσκλήθηκε από τον επισπεύδοντα τη διενέργεια της διαιτησίας, καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της αιτήσεως περί διαιτησίας να προβεί στο διορισμό διαιτητού, αυτός, μετά από αίτηση του επισπεύδοντος, διορίζεται από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η προς το Δημόσιο πρόσκληση για διαιτησία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και δεν απαιτείται κοινοποίηση σε άλλο υπουργείο.
Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών, ορίζεται από αυτούς επιδιαιτητής και σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών για το πρόσωπο του επιδιαιτητή, αυτό ορίζεται μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη, από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, από τα μέλη του Δικαστηρίου αυτού. Η απόφαση της διαιτησίας είναι αμετάκλητη και εκτελεστή.
Εκτελείται δε χωρίς να είναι ανάγκη να περιαφθεί τον τύπο της εκτέλεσης. Καμιά αναστολή ή αναβολή εκτελέσεως της διαιτητικής αποφάσεως ή της λοιπής διαδικασίας επιτρέπεται.
Τα έξοδα της διαιτησίας προκαταβάλλονται από τον αιτούντα, βαρύνουν όμως τελικά το διάδικο που θα ηττηθεί.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα με τις ίδιες προϋποθέσεις και στις ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου εργασίες ή υπηρεσίες. Η διανομή κερδών στους εταίρους ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του ν. 3190/55, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και όσες έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/75, απαλλάσσεται από παντός φόρου εισοδήματος.

6. Επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος άρθρου, οι οποίες διαχειρίζονται πλοία με ελληνική σημαία, δύνανται κατ’ εξαίρεση να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να εισπράττουν το ναύλο σε ευρώ. Ο εισπραττόμενος για τις ανωτέρω μεταφορές ναύλος δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λοιπών δαπανών εκτός των ετησίων δαπανών λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα.

9. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 7 του παρόντος άρθρου και διενεργούν πάσης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές δύνανται να καλύπτουν με ευρώ τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των γραφείων τους, καθώς επίσης και όλες τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων  (καταργήθηκε)

7. Οι διατάξεις του ν. 791/78 (ΦΕΚ-109 Α') έχουν εφαρμογή και επί των αλλοδαπών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων με ξένη σημαία, εφόσον τα πλοία τους διαχειρίζονται ή διεχειρίζονταν γραφεία ή υποκαταστήματα εταιρειών του παρόντος άρθρου

8. Η ισχύς των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, με τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 89/67, 378/68 και ν. 27/75, 814/78, παρατείνεται μετά τη λήξη της πενταετίας μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όμοιας κοινής υπουργικής απόφασης για χορήγηση νέας άδειας εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 814/78 η του παρόντος νόμου, εφόσον οι εταιρείες που αναφέρονται σε αυτές έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν τη σχετική αίτησή τους στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πριν τη λήξη της πενταετίας.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών στις διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α'145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 3 Κατάταξις πλοίων εις κατηγορίας

 1.Δια την επιβολήν του φόρου και της εισφοράς, τα υποκείμενα εις τούτον πλοία κατατάσσονται εις τας ακολούθους κατηγορίας:

Α. Πρώτη κατηγορία:

α) Μηχανοκίνητα φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια και πλοία ψυγεία χωρητικότητος ολικής (CROSS) 3.000 κόρων και άνω

β) Σιδηρά φορτηγά πλοία ξηρού και υγρού φορτίου και πλοία ψυγεία άνω των 500 και μέχρι 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητος επεκτείνοντα τους πλόας των εις λιμένας εξωτερικού ή εκτελούντα πλόας μεταξύ λιμένων εξωτερικού.

γ) Επιβατηγά πλοία επεκτείνοντα τους πλόας των εις λιμένας εξωτερικού ή εκτελούντα πλόας μεταξύ λιμένων εξωτερικού και

δ) επιβητηγά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 500 κόρων, άτινα εξετέλεσαν κατά το προηγούμενο έτος και επί εξάμηνον τουλάχιστον χρονικόν διάστημα κατ'αποκλειστικότητα τακτικούς πλόας περιηγήσεως μεταξύ λιμένων εσωτερικού ή εσωτερικού και εξωτερικού και μόνον εξωτερικού, δι' αναψυχήν των επ'αυτών επιβαινόντων, κατόπιν δημοσίας εξαγγελίας των πλόων αυτών (περιηγητικά ή κρουαζερόπλοια).

Δια την συμπλήρωσιν του κατά τα ανωτέρω εξαμήνου χρονικού διαστήματος λαμβάνεται υπ'όψιν και τρίμηνον κατ'ανώτατον οριον εκ του χρονικού διαστήματος, καθ'ο τα περιηγητικά πλοία ή κρουαζερόπλοια παρέμειναν τυχόν εν ακινησία, συνεπεία ανωτέρας βίας, προσηκόντως, διαπιστουμένης παρά της Επιθεωρήσεως Εμπορικών πλοίων.

ε) Πλωτά γεωτρύπανα εκτοπίσματος ανωτέρου των 5.000 τόνων, ως και πλωτά διυλιστήρια, και αποθήκαι πετρελαίων ολικής χωρητικότητος ανωτέρας των 15.000 κόρων, χρησιμοπιούμενα εκ κατασκευής ή μετασκεύης δι'έξερευνήσεις, γεωτρήσεις του θαλασσίου βυθού, αντλησιν εκ της θαλάσσης, διύλισιν και εναποθήκευσιν πετρελαίων ή φυσικών αερίων.

Β. Δευτέρα κατηγορία:

Λοιπά μηχανοκίνητα πλοία, ιστιοφόρα και πλοιάρια γενικώς.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 12 Υπολογισμός φόρου

1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ κατά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) Σ Υ Ν Ο Λ Ο
Χωρητικότητας σε κόρους (GROSS) φόρου (σε ευρώ)
20 0,60 12 20 12
30 0,70 21 50 33
50 0,76 38 100 71

 

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον

 

2. Ο φόρος της κλίμακος της προηγουμένης παραγράφου μειούται:

α) Κατά 50% προκειμένου περί πλοίων δρομολογουμένων εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνον μεταξύ ξένων λιμένων.

β) Κατά 60% προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, μηχανοκινήτων, ιστιοφόρων και ανεξαρτήτως υλικού αυτών και γ) κατά 75% προκειμένου περί αλιευτικών.

Προκειμένου περί πλοίων εμπιπτόντων εις πλείονας της μιας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, ενεργείται μια μόνον μείωσις του φόρου ή μάλλον συμφέρουσα εις τον υπόχρεον πλοιοκτήτην.

Δια του άρθ. 9 Νομ. 438/1976 ηυξήθη εις το δεκαπλάσιον ο φόρος του ανωτ. αρθ.12 προκειμένου περί των υπό Ελληνικήν σημαίαν τουριστικών επαγγελματικών πλοίων ή πλοιαρίων. Αι απαλλαγαί και μειώσεις των άρθ. 12 και 13 δεν ισχύουν, προκειμένου περί πλοίων της κατηγορίας ταύτης εξαιρέσει της απαλλαγής της προβλεπομένης υπό της παρ. 5 του κατ. άρθ. 13.

Η φορολογία της παρ. 1 του άρθ. 12 ορίζεται εις το πενταπλάσιον προκειμένου περί πλοίων ιδιωτικής χρήσεως υπό Ελληνικήν σημαίαν διεπομένων ή μη υπό του Νομ. 438/1976 και ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 12 Υπολογισμός φόρου

1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ κατά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) Σ Υ Ν Ο Λ Ο
Χωρητικότητας σε κόρους (GROSS) φόρου (σε ευρώ)
20 0,60 12 20 12
30 0,70 21 50 33
50 0,76 38 100 71

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον

2. Ο φόρος της κλίμακος της προηγουμένης παραγράφου μειούται:

α) Κατά 50% προκειμένου περί πλοίων δρομολογουμένων εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνον μεταξύ ξένων λιμένων.

β) Κατά 60% προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, μηχανοκινήτων, ιστιοφόρων και ανεξαρτήτως υλικού αυτών και γ) κατά 75% προκειμένου περί αλιευτικών.

Προκειμένου περί πλοίων εμπιπτόντων εις πλείονας της μιας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, ενεργείται μια μόνον μείωσις του φόρου ή μάλλον συμφέρουσα εις τον υπόχρεον πλοιοκτήτην.

Δια του άρθ. 9 Νομ. 438/1976 ηυξήθη εις το δεκαπλάσιον ο φόρος του ανωτ. αρθ.12 προκειμένου περί των υπό Ελληνικήν σημαίαν τουριστικών επαγγελματικών πλοίων ή πλοιαρίων. Αι απαλλαγαί και μειώσεις των άρθ. 12 και 13 δεν ισχύουν, προκειμένου περί πλοίων της κατηγορίας ταύτης εξαιρέσει της απαλλαγής της προβλεπομένης υπό της παρ. 5 του κατ. άρθ. 13.

Η φορολογία της παρ. 1 του άρθ. 12 ορίζεται εις το πενταπλάσιον προκειμένου περί πλοίων ιδιωτικής χρήσεως υπό Ελληνικήν σημαίαν διεπομένων ή μη υπό του Νομ. 438/1976 και ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 13 Απαλλαγαί - Μειώσις φόρου

 Επί των περί ων το άρθ. 12 του παρόντος νόμου πλοίων δευτέρας κατηγορίας αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου.

1. Φορτηγά πλοία, δεξαμενοπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας ανωτέρω των 10 ετών και μικροτέρας των 20 ετών τιθέμενα το πρώτον υπό ελληνικήν σημαίαν, υπόκεινται εις το ήμισυ του φόρου επί μίαν πενταετίαν.

2. Φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας κατωτέρας των 20 ετών υφιστάμενα ανακατασκευήν ή μετασκευήν ή αντικατάστασιν του συστήματος προώσεως αυτών, συνεπαγομένην δαπάνην μείζονα του διπλασίου της αγοραίας αξίας,την οποίαν ταύτα είχον κατά τον αμέσως προηγούμενον της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, απαλλάσσονται κατά τα 2/3 του φόρου μέχρι συμπληρώσεως 10 ετών από του πέρατος των ως άνω εργασιών, εφ'όσον αύται εκτελούνται εν Ελλάδι.

Περί της συνδρομής των προυποθέσεων δια την κατά το προηγούμενον εδαφιον απαλλαγήν, αποφαίνονται δια κοινής αυτών αποφάσεως οι Υπουργοί Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, λαμβάνοντες υπ'οψιν γνώμην του Ναυτικου Επιμελητηρίου της Ελλάδος περί της αγοραίας αξίας του πλοίοιυ κατα το αμέσως προ της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, ως και βεβαίωσιν του εκτελέσαντος τας εργασίας ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του παρακολουθήσαντος αυτάς νηογνώμονος περί της εκτελέσεως τούτων. Εις την ανωτέρω βεβαίωσιν του ναυπηγειου ή εργοστασίου, αναγράφεται και το ποσόν της γενομένης δαπάνης.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται υπό τας αυτάς προυποθέσεις και επί των επιβατηγών πλοίων.

3. Πλοία ηλικίας 10 έως 15 ετών νηολογούμενα επ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθαγενίας ή εταιρειών συνεστημένων κατα τον ελληνικόν νόμον κατά ποσοστόν τουλάχιστον 50% εις αντικατάστασιν πλοίων ηλικίας μεγαλύτερας των 20 ετών της αυτής πλοιοκτησίας και ολικής χωρητικότητος ίσης τουλάχιστον προς τα 2/3 της αντικαθισταμένης απαλλάσσονται επί μιαν πενταετίαν των 2/3 του αναλογούντος φόρου εφ'όσον κατά την διάρκειαν της πενταετίας παραμένει η κυριότης, κατά το ανωτέρω ποσοστόν, επ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθαγενείας ή εταιρειών συνεστημένων κατα τον ελληνικόν νόμον.

4. Επί πλοίων ηλικίας μικροτέρας των 10 ετών ως και φορτηγών τοιούτων ηλικίας μικροτέρας των 30 ετών το πρώτον τιθεμένων υπό ελληνικήν σημαίν, έχουσι εφαρμογήν αντιστοίχως αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 9 του παρόντος νόμου.

5. Πλοία ναυπηγούμενα, εν Ελλάδι και τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν, απαλλάσσονται του φόρου μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας 12 ετών.

6. Πλοία εμπίπτοντα κατά την νηολογησίν των εις πλείονας της μιας κατηγορίας φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως ως αύται ορίζονται δια των παρ. 1 και 4 του παρόντος αρθρου τυγχάνουσι μιας μόνον απαλλαγής ή κατα περίπτωσιν μειώσεως, εντασσόμενα οριστικώς εις μιαν των ανωτέρω κατηγοριων, τη ανεκκλήτω δηλώσει του πλειοκτήτου αυτών, καταχωριζόμενη εις το οικείον νηολόγιον κατά την νηολόγησιν του πλοίου.

Νόμος 3182/2003, Άρθρο 41

1. O φόρος που επιβάλλεται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄) αυξάνεται στο πενταπλάσιο για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, καθώς και για τα πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/1999.

2. Οι απαλλαγές και οι μειώσεις από το φόρο, που προβλέπονται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 27/1975, δεν ισχύουν για τα πλοία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, με εξαίρεση την απαλλαγή που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου αυτού.

3. Το άρθρο 9 του Ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256 Α΄) καταργείται.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 12 Υπολογισμός φόρου

1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ κατά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) Σ Υ Ν Ο Λ Ο
Χωρητικότητας σε κόρους (GROSS) φόρου (σε ευρώ)
20 0,60 12 20 12
30 0,70 21 50 33
50 0,76 38 100 71

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον

2. Ο φόρος της κλίμακος της προηγουμένης παραγράφου μειούται:

α) Κατά 50% προκειμένου περί πλοίων δρομολογουμένων εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνον μεταξύ ξένων λιμένων.

β) Κατά 60% προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, μηχανοκινήτων, ιστιοφόρων και ανεξαρτήτως υλικού αυτών και γ) κατά 75% προκειμένου περί αλιευτικών.

Προκειμένου περί πλοίων εμπιπτόντων εις πλείονας της μιας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, ενεργείται μια μόνον μείωσις του φόρου ή μάλλον συμφέρουσα εις τον υπόχρεον πλοιοκτήτην.

Δια του άρθ. 9 Νομ. 438/1976 ηυξήθη εις το δεκαπλάσιον ο φόρος του ανωτ. αρθ.12 προκειμένου περί των υπό Ελληνικήν σημαίαν τουριστικών επαγγελματικών πλοίων ή πλοιαρίων. Αι απαλλαγαί και μειώσεις των άρθ. 12 και 13 δεν ισχύουν, προκειμένου περί πλοίων της κατηγορίας ταύτης εξαιρέσει της απαλλαγής της προβλεπομένης υπό της παρ. 5 του κατ. άρθ. 13.

Η φορολογία της παρ. 1 του άρθ. 12 ορίζεται εις το πενταπλάσιον προκειμένου περί πλοίων ιδιωτικής χρήσεως υπό Ελληνικήν σημαίαν διεπομένων ή μη υπό του Νομ. 438/1976 και ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 12 Υπολογισμός φόρου

1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ κατά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) Σ Υ Ν Ο Λ Ο
Χωρητικότητας σε κόρους (GROSS) φόρου (σε ευρώ)
20 0,60 12 20 12
30 0,70 21 50 33
50 0,76 38 100 71

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον

2. Ο φόρος της κλίμακος της προηγουμένης παραγράφου μειούται:

α) Κατά 50% προκειμένου περί πλοίων δρομολογουμένων εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνον μεταξύ ξένων λιμένων.

β) Κατά 60% προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, μηχανοκινήτων, ιστιοφόρων και ανεξαρτήτως υλικού αυτών και γ) κατά 75% προκειμένου περί αλιευτικών.

Προκειμένου περί πλοίων εμπιπτόντων εις πλείονας της μιας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, ενεργείται μια μόνον μείωσις του φόρου ή μάλλον συμφέρουσα εις τον υπόχρεον πλοιοκτήτην.

Δια του άρθ. 9 Νομ. 438/1976 ηυξήθη εις το δεκαπλάσιον ο φόρος του ανωτ. αρθ.12 προκειμένου περί των υπό Ελληνικήν σημαίαν τουριστικών επαγγελματικών πλοίων ή πλοιαρίων. Αι απαλλαγαί και μειώσεις των άρθ. 12 και 13 δεν ισχύουν, προκειμένου περί πλοίων της κατηγορίας ταύτης εξαιρέσει της απαλλαγής της προβλεπομένης υπό της παρ. 5 του κατ. άρθ. 13.

Η φορολογία της παρ. 1 του άρθ. 12 ορίζεται εις το πενταπλάσιον προκειμένου περί πλοίων ιδιωτικής χρήσεως υπό Ελληνικήν σημαίαν διεπομένων ή μη υπό του Νομ. 438/1976 και ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 13 Απαλλαγαί - Μειώσις φόρου

 Επί των περί ων το άρθ. 12 του παρόντος νόμου πλοίων δευτέρας κατηγορίας αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου.

1. Φορτηγά πλοία, δεξαμενοπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας ανωτέρω των 10 ετών και μικροτέρας των 20 ετών τιθέμενα το πρώτον υπό ελληνικήν σημαίαν, υπόκεινται εις το ήμισυ του φόρου επί μίαν πενταετίαν.

2. Φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας κατωτέρας των 20 ετών υφιστάμενα ανακατασκευήν ή μετασκευήν ή αντικατάστασιν του συστήματος προώσεως αυτών, συνεπαγομένην δαπάνην μείζονα του διπλασίου της αγοραίας αξίας,την οποίαν ταύτα είχον κατά τον αμέσως προηγούμενον της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, απαλλάσσονται κατά τα 2/3 του φόρου μέχρι συμπληρώσεως 10 ετών από του πέρατος των ως άνω εργασιών, εφ'όσον αύται εκτελούνται εν Ελλάδι.

Περί της συνδρομής των προυποθέσεων δια την κατά το προηγούμενον εδαφιον απαλλαγήν, αποφαίνονται δια κοινής αυτών αποφάσεως οι Υπουργοί Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, λαμβάνοντες υπ'οψιν γνώμην του Ναυτικου Επιμελητηρίου της Ελλάδος περί της αγοραίας αξίας του πλοίοιυ κατα το αμέσως προ της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, ως και βεβαίωσιν του εκτελέσαντος τας εργασίας ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του παρακολουθήσαντος αυτάς νηογνώμονος περί της εκτελέσεως τούτων. Εις την ανωτέρω βεβαίωσιν του ναυπηγειου ή εργοστασίου, αναγράφεται και το ποσόν της γενομένης δαπάνης.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται υπό τας αυτάς προυποθέσεις και επί των επιβατηγών πλοίων.

3. Πλοία ηλικίας 10 έως 15 ετών νηολογούμενα επ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθαγενίας ή εταιρειών συνεστημένων κατα τον ελληνικόν νόμον κατά ποσοστόν τουλάχιστον 50% εις αντικατάστασιν πλοίων ηλικίας μεγαλύτερας των 20 ετών της αυτής πλοιοκτησίας και ολικής χωρητικότητος ίσης τουλάχιστον προς τα 2/3 της αντικαθισταμένης απαλλάσσονται επί μιαν πενταετίαν των 2/3 του αναλογούντος φόρου εφ'όσον κατά την διάρκειαν της πενταετίας παραμένει η κυριότης, κατά το ανωτέρω ποσοστόν, επ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθαγενείας ή εταιρειών συνεστημένων κατα τον ελληνικόν νόμον.

4. Επί πλοίων ηλικίας μικροτέρας των 10 ετών ως και φορτηγών τοιούτων ηλικίας μικροτέρας των 30 ετών το πρώτον τιθεμένων υπό ελληνικήν σημαίν, έχουσι εφαρμογήν αντιστοίχως αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 9 του παρόντος νόμου.

5. Πλοία ναυπηγούμενα, εν Ελλάδι και τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν, απαλλάσσονται του φόρου μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας 12 ετών.

6. Πλοία εμπίπτοντα κατά την νηολογησίν των εις πλείονας της μιας κατηγορίας φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως ως αύται ορίζονται δια των παρ. 1 και 4 του παρόντος αρθρου τυγχάνουσι μιας μόνον απαλλαγής ή κατα περίπτωσιν μειώσεως, εντασσόμενα οριστικώς εις μιαν των ανωτέρω κατηγοριων, τη ανεκκλήτω δηλώσει του πλειοκτήτου αυτών, καταχωριζόμενη εις το οικείον νηολόγιον κατά την νηολόγησιν του πλοίου.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 12 Υπολογισμός φόρου

1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ κατά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) Σ Υ Ν Ο Λ Ο
Χωρητικότητας σε κόρους (GROSS) φόρου (σε ευρώ)
20 0,60 12 20 12
30 0,70 21 50 33
50 0,76 38 100 71

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον

2. Ο φόρος της κλίμακος της προηγουμένης παραγράφου μειούται:

α) Κατά 50% προκειμένου περί πλοίων δρομολογουμένων εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνον μεταξύ ξένων λιμένων.

β) Κατά 60% προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, μηχανοκινήτων, ιστιοφόρων και ανεξαρτήτως υλικού αυτών και γ) κατά 75% προκειμένου περί αλιευτικών.

Προκειμένου περί πλοίων εμπιπτόντων εις πλείονας της μιας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, ενεργείται μια μόνον μείωσις του φόρου ή μάλλον συμφέρουσα εις τον υπόχρεον πλοιοκτήτην.

Δια του άρθ. 9 Νομ. 438/1976 ηυξήθη εις το δεκαπλάσιον ο φόρος του ανωτ. αρθ.12 προκειμένου περί των υπό Ελληνικήν σημαίαν τουριστικών επαγγελματικών πλοίων ή πλοιαρίων. Αι απαλλαγαί και μειώσεις των άρθ. 12 και 13 δεν ισχύουν, προκειμένου περί πλοίων της κατηγορίας ταύτης εξαιρέσει της απαλλαγής της προβλεπομένης υπό της παρ. 5 του κατ. άρθ. 13.

Η φορολογία της παρ. 1 του άρθ. 12 ορίζεται εις το πενταπλάσιον προκειμένου περί πλοίων ιδιωτικής χρήσεως υπό Ελληνικήν σημαίαν διεπομένων ή μη υπό του Νομ. 438/1976 και ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 13 Απαλλαγαί - Μειώσις φόρου

 Επί των περί ων το άρθ. 12 του παρόντος νόμου πλοίων δευτέρας κατηγορίας αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου.

1. Φορτηγά πλοία, δεξαμενοπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας ανωτέρω των 10 ετών και μικροτέρας των 20 ετών τιθέμενα το πρώτον υπό ελληνικήν σημαίαν, υπόκεινται εις το ήμισυ του φόρου επί μίαν πενταετίαν.

2. Φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας κατωτέρας των 20 ετών υφιστάμενα ανακατασκευήν ή μετασκευήν ή αντικατάστασιν του συστήματος προώσεως αυτών, συνεπαγομένην δαπάνην μείζονα του διπλασίου της αγοραίας αξίας,την οποίαν ταύτα είχον κατά τον αμέσως προηγούμενον της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, απαλλάσσονται κατά τα 2/3 του φόρου μέχρι συμπληρώσεως 10 ετών από του πέρατος των ως άνω εργασιών, εφ'όσον αύται εκτελούνται εν Ελλάδι.

Περί της συνδρομής των προυποθέσεων δια την κατά το προηγούμενον εδαφιον απαλλαγήν, αποφαίνονται δια κοινής αυτών αποφάσεως οι Υπουργοί Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, λαμβάνοντες υπ'οψιν γνώμην του Ναυτικου Επιμελητηρίου της Ελλάδος περί της αγοραίας αξίας του πλοίοιυ κατα το αμέσως προ της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, ως και βεβαίωσιν του εκτελέσαντος τας εργασίας ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του παρακολουθήσαντος αυτάς νηογνώμονος περί της εκτελέσεως τούτων. Εις την ανωτέρω βεβαίωσιν του ναυπηγειου ή εργοστασίου, αναγράφεται και το ποσόν της γενομένης δαπάνης.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται υπό τας αυτάς προυποθέσεις και επί των επιβατηγών πλοίων.

3. Πλοία ηλικίας 10 έως 15 ετών νηολογούμενα επ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθαγενίας ή εταιρειών συνεστημένων κατα τον ελληνικόν νόμον κατά ποσοστόν τουλάχιστον 50% εις αντικατάστασιν πλοίων ηλικίας μεγαλύτερας των 20 ετών της αυτής πλοιοκτησίας και ολικής χωρητικότητος ίσης τουλάχιστον προς τα 2/3 της αντικαθισταμένης απαλλάσσονται επί μιαν πενταετίαν των 2/3 του αναλογούντος φόρου εφ'όσον κατά την διάρκειαν της πενταετίας παραμένει η κυριότης, κατά το ανωτέρω ποσοστόν, επ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθαγενείας ή εταιρειών συνεστημένων κατα τον ελληνικόν νόμον.

4. Επί πλοίων ηλικίας μικροτέρας των 10 ετών ως και φορτηγών τοιούτων ηλικίας μικροτέρας των 30 ετών το πρώτον τιθεμένων υπό ελληνικήν σημαίν, έχουσι εφαρμογήν αντιστοίχως αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 9 του παρόντος νόμου.

5. Πλοία ναυπηγούμενα, εν Ελλάδι και τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν, απαλλάσσονται του φόρου μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας 12 ετών.

6. Πλοία εμπίπτοντα κατά την νηολογησίν των εις πλείονας της μιας κατηγορίας φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως ως αύται ορίζονται δια των παρ. 1 και 4 του παρόντος αρθρου τυγχάνουσι μιας μόνον απαλλαγής ή κατα περίπτωσιν μειώσεως, εντασσόμενα οριστικώς εις μιαν των ανωτέρω κατηγοριων, τη ανεκκλήτω δηλώσει του πλειοκτήτου αυτών, καταχωριζόμενη εις το οικείον νηολόγιον κατά την νηολόγησιν του πλοίου.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 6 Υπολογισμός φόρου

1. Ο φόρος επί των πλοίων πρώτης κατηγορίας, των αναφερομένων εις την περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, νηολογουμένων υπό ελληνικήν σημαίαν μετά την ισχύν του παρόντος νόμου, υπολογίζεται επί τη βάσει της ηλικίας και της εις κόρους ολικλής χωρητικότητος (GROSS) αυτών, ως ακολούθως:

  Συντελεσταί
Ηλικία πλοίου - Έτη Δολλάρια Η.Π.Α. ανά κ.ο.χ.
0 - 4 1,335
5 - 9 2,394
10 - 19 2,343
20 - 29 2,217
30 και πάνω 1,713

 

Τα ανωτέρω ποσά φόρου πολλαπλασιάζονται κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας επί τους κάτωθι συντελεστάς:

Κλιμάκια ολικής χωρητικότητος εις κόρους Συντελεσταί
100 - 10.000 1,2
10.001 - 20.000 1,1
20.001 - 40.000 1
40.001 - 80.000 0,9
80.001 και άνω 0,8

 

2. Προκειμένου περί πλωτών γεωτρυπάνων δια τον υπολογισμόν του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου φόρου το εις τόννους εκτόπισμα τουτων εξομοιούται προς κόρους ολικής χωρητικότητος.

3. Η ηλικία πλοίων της πρώτης κατηγορίας υπολογίζεται δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος αρχομένη από της 1ης ιανουαρίου του επομένου έτους εντός του οποίου το πλοίον παρεδόθη εις τον πλοιοκτήτην ή τον εφοπλιστήν εκ του ναυπηγείου έτοιμον προς εμπορικήν εκμετάλλευσιν ως ολική δε χωρητικότης τούτωνλαμβάνεται η αναφερόμενη εν τω νηολογίω εις ο ενεγράφησαν ταύτα.

4. Τα κατά το πρωτον εδάφιον της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα ποσά φόρων ανα κόρον ολικής χωρητικότητος προσαυξάνονται από του επομένου της ισχύος του παρόντος νόμου έτους, κατα ποσοστόν 4% ετησίως. Τα εις το τέλος εκάστης πενταετίας από του επομένου της ισχύος του παρόντος νόμου έτους προκύπτοντα ποσά φόρων ανά κόρον ολικής χωρητικότητος, δύνανται να μεταβάλλωνται με ετήσια ποσοστά, οριζόμενα ανά πενταετίαν και λογιζόμενα επί των κατά τη παρ. 1 ποσών φόρων.

  Νόμος 27/1975, Άρθρο 7  Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου

1. Επί των περί ων το άρθ. 6 του παρόντος νόμου πλοίων της πρώτης κατηγορίας αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου.

α) Πλοία ναυπηγούμενα εν Ελλάδι και τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν απαλλάσσονται του φόρου μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας 6 ετών.

β) Πλοία δρομολογούμενα εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή μόνον μεταξύ ξένων λιμένων ως και κρουαζερόπλοια καταβάλλουν τον φόρον μειωμένον κατά 50%.

γ) Πλοία ηλικίας κάτω των 20 ετών υφιστάμενα ανακατασκευήν ή μετασκευήν ή αντικατάστασιν του συστήματος προώσεως ή άλλων μηχανημάτων, ως και πάσης φύσεως συμπληρώσεις και εν γένει επισκευάς, εφ'όσον αι εργασίαι αύται εκτελούνται εν Ελλάδι, αι δε δαπάναι των εργασιών τούτων καλύπτονται δι' εισαγωγής ξένου συναλλάγματος απαλλάσσονται του φόρου, κατ' αντιστοιχίαν ενός έτους φορολογικής απαλλαγής προς δαπάνην 100.000 δολαρίων της εκ του φόρου απαλλαγής αρχομένης από του επομένου έτους της συντελέσεως των εργασιών και μη δυναμένου εν πάση περιπτώσει του συνολικού ποσού τούτου, ούτινος απαλλάσσεται να υπερβή το 50% της δαπάνης και μέχρις 6 ετών.

Η βεβαίωσις της εκτελέσεως των εργασιών ενεργείται δια δηλώσεως του εκτελέσαντος ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του παρακολουθήσαντος ταύτας νηογνώμονος , η δε βεβαίωσις περί του ποσού της δαπάνης ενεργείται δι' υπευθύνου δηλώσεως του ναυπηγείου ή εργοστασίου και βεβαιώσεως της Τράπεζης της Ελλάδος περί εισαγωγής του καλύπτοντος τας δαπάνας ταύτας συναλλάγμος μη υποχρεωτικώς εκχωρητέου.

2. Αι υπό του παρόντος άρθρου οριζόμεναι απάλλαγαί ή μειώσεις εκ του φόρου παρέχονται εις τα δια πρώτην φοράν τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν πλοία.

3. Πλοία εμπίπτοντα κατά την νηολόγησιν των εις πλείονας της μιας κατηγορίας φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως ως αύται ορίζονται δια των εδαφ. α', β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τυγχάνουσι μιας μόνον απαλλαγής ή κατά περίπτωσιν μειώσεως, εντασσόμενα οριστικώς εις μίαν των ανωτέρω κατηγοριών, τη ανεκκλήτω δηλώσει του αντικλήτου αυτών επιδιδομένη εις τον αρμόδιον οικονομικόν έφορον.

  Νόμος 27/1975, Άρθρο 7  Απαλλαγαί - Μείωσις φόρου

1. Επί των περί ων το άρθ. 6 του παρόντος νόμου πλοίων της πρώτης κατηγορίας αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου.

α) Πλοία ναυπηγούμενα εν Ελλάδι και τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν απαλλάσσονται του φόρου μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας 6 ετών.

β) Πλοία δρομολογούμενα εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή μόνον μεταξύ ξένων λιμένων ως και κρουαζερόπλοια καταβάλλουν τον φόρον μειωμένον κατά 50%.

γ) Πλοία ηλικίας κάτω των 20 ετών υφιστάμενα ανακατασκευήν ή μετασκευήν ή αντικατάστασιν του συστήματος προώσεως ή άλλων μηχανημάτων, ως και πάσης φύσεως συμπληρώσεις και εν γένει επισκευάς, εφ'όσον αι εργασίαι αύται εκτελούνται εν Ελλάδι, αι δε δαπάναι των εργασιών τούτων καλύπτονται δι' εισαγωγής ξένου συναλλάγματος απαλλάσσονται του φόρου, κατ' αντιστοιχίαν ενός έτους φορολογικής απαλλαγής προς δαπάνην 100.000 δολαρίων της εκ του φόρου απαλλαγής αρχομένης από του επομένου έτους της συντελέσεως των εργασιών και μη δυναμένου εν πάση περιπτώσει του συνολικού ποσού τούτου, ούτινος απαλλάσσεται να υπερβή το 50% της δαπάνης και μέχρις 6 ετών.

Η βεβαίωσις της εκτελέσεως των εργασιών ενεργείται δια δηλώσεως του εκτελέσαντος ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του παρακολουθήσαντος ταύτας νηογνώμονος , η δε βεβαίωσις περί του ποσού της δαπάνης ενεργείται δι' υπευθύνου δηλώσεως του ναυπηγείου ή εργοστασίου και βεβαιώσεως της Τράπεζης της Ελλάδος περί εισαγωγής του καλύπτοντος τας δαπάνας ταύτας συναλλάγμος μη υποχρεωτικώς εκχωρητέου.

2. Αι υπό του παρόντος άρθρου οριζόμεναι απάλλαγαί ή μειώσεις εκ του φόρου παρέχονται εις τα δια πρώτην φοράν τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν πλοία.

3. Πλοία εμπίπτοντα κατά την νηολόγησιν των εις πλείονας της μιας κατηγορίας φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως ως αύται ορίζονται δια των εδαφ. α', β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τυγχάνουσι μιας μόνον απαλλαγής ή κατά περίπτωσιν μειώσεως, εντασσόμενα οριστικώς εις μίαν των ανωτέρω κατηγοριών, τη ανεκκλήτω δηλώσει του αντικλήτου αυτών επιδιδομένη εις τον αρμόδιον οικονομικόν έφορον.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 12 Υπολογισμός φόρου

1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ κατά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) Σ Υ Ν Ο Λ Ο
Χωρητικότητας σε κόρους (GROSS) φόρου (σε ευρώ)
20 0,60 12 20 12
30 0,70 21 50 33
50 0,76 38 100 71

Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον

2. Ο φόρος της κλίμακος της προηγουμένης παραγράφου μειούται:

α) Κατά 50% προκειμένου περί πλοίων δρομολογουμένων εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνον μεταξύ ξένων λιμένων.

β) Κατά 60% προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, μηχανοκινήτων, ιστιοφόρων και ανεξαρτήτως υλικού αυτών και γ) κατά 75% προκειμένου περί αλιευτικών.

Προκειμένου περί πλοίων εμπιπτόντων εις πλείονας της μιας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, ενεργείται μια μόνον μείωσις του φόρου ή μάλλον συμφέρουσα εις τον υπόχρεον πλοιοκτήτην.

Δια του άρθ. 9 Νομ. 438/1976 ηυξήθη εις το δεκαπλάσιον ο φόρος του ανωτ. αρθ.12 προκειμένου περί των υπό Ελληνικήν σημαίαν τουριστικών επαγγελματικών πλοίων ή πλοιαρίων. Αι απαλλαγαί και μειώσεις των άρθ. 12 και 13 δεν ισχύουν, προκειμένου περί πλοίων της κατηγορίας ταύτης εξαιρέσει της απαλλαγής της προβλεπομένης υπό της παρ. 5 του κατ. άρθ. 13.

Η φορολογία της παρ. 1 του άρθ. 12 ορίζεται εις το πενταπλάσιον προκειμένου περί πλοίων ιδιωτικής χρήσεως υπό Ελληνικήν σημαίαν διεπομένων ή μη υπό του Νομ. 438/1976 και ανεξαρτήτως αριθμού επιβατών.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 13 Απαλλαγαί - Μειώσις φόρου

 Επί των περί ων το άρθ. 12 του παρόντος νόμου πλοίων δευτέρας κατηγορίας αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου.

1. Φορτηγά πλοία, δεξαμενοπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας ανωτέρω των 10 ετών και μικροτέρας των 20 ετών τιθέμενα το πρώτον υπό ελληνικήν σημαίαν, υπόκεινται εις το ήμισυ του φόρου επί μίαν πενταετίαν.

2. Φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια ή πλοία ψυγεία ηλικίας κατωτέρας των 20 ετών υφιστάμενα ανακατασκευήν ή μετασκευήν ή αντικατάστασιν του συστήματος προώσεως αυτών, συνεπαγομένην δαπάνην μείζονα του διπλασίου της αγοραίας αξίας,την οποίαν ταύτα είχον κατά τον αμέσως προηγούμενον της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, απαλλάσσονται κατά τα 2/3 του φόρου μέχρι συμπληρώσεως 10 ετών από του πέρατος των ως άνω εργασιών, εφ'όσον αύται εκτελούνται εν Ελλάδι.

Περί της συνδρομής των προυποθέσεων δια την κατά το προηγούμενον εδαφιον απαλλαγήν, αποφαίνονται δια κοινής αυτών αποφάσεως οι Υπουργοί Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, λαμβάνοντες υπ'οψιν γνώμην του Ναυτικου Επιμελητηρίου της Ελλάδος περί της αγοραίας αξίας του πλοίοιυ κατα το αμέσως προ της ενάρξεως των ανωτέρω εργασιών χρόνον, ως και βεβαίωσιν του εκτελέσαντος τας εργασίας ταύτας ναυπηγείου ή εργοστασίου και του παρακολουθήσαντος αυτάς νηογνώμονος περί της εκτελέσεως τούτων. Εις την ανωτέρω βεβαίωσιν του ναυπηγειου ή εργοστασίου, αναγράφεται και το ποσόν της γενομένης δαπάνης.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται υπό τας αυτάς προυποθέσεις και επί των επιβατηγών πλοίων.

3. Πλοία ηλικίας 10 έως 15 ετών νηολογούμενα επ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθαγενίας ή εταιρειών συνεστημένων κατα τον ελληνικόν νόμον κατά ποσοστόν τουλάχιστον 50% εις αντικατάστασιν πλοίων ηλικίας μεγαλύτερας των 20 ετών της αυτής πλοιοκτησίας και ολικής χωρητικότητος ίσης τουλάχιστον προς τα 2/3 της αντικαθισταμένης απαλλάσσονται επί μιαν πενταετίαν των 2/3 του αναλογούντος φόρου εφ'όσον κατά την διάρκειαν της πενταετίας παραμένει η κυριότης, κατά το ανωτέρω ποσοστόν, επ'ονόματι προσώπων ελληνικής ιθαγενείας ή εταιρειών συνεστημένων κατα τον ελληνικόν νόμον.

4. Επί πλοίων ηλικίας μικροτέρας των 10 ετών ως και φορτηγών τοιούτων ηλικίας μικροτέρας των 30 ετών το πρώτον τιθεμένων υπό ελληνικήν σημαίν, έχουσι εφαρμογήν αντιστοίχως αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 9 του παρόντος νόμου.

5. Πλοία ναυπηγούμενα, εν Ελλάδι και τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν, απαλλάσσονται του φόρου μέχρι συμπληρώσεως ηλικίας 12 ετών.

6. Πλοία εμπίπτοντα κατά την νηολογησίν των εις πλείονας της μιας κατηγορίας φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως ως αύται ορίζονται δια των παρ. 1 και 4 του παρόντος αρθρου τυγχάνουσι μιας μόνον απαλλαγής ή κατα περίπτωσιν μειώσεως, εντασσόμενα οριστικώς εις μιαν των ανωτέρω κατηγοριων, τη ανεκκλήτω δηλώσει του πλειοκτήτου αυτών, καταχωριζόμενη εις το οικείον νηολόγιον κατά την νηολόγησιν του πλοίου.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, παρ. 4

παρ. 4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

  Νόμος 27/1675, Άρθρο 2

 1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρεώσιν του πλοιοκτήτου ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οιουδήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθ' όσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων.

2. Ως εισόδημα απαλλασσόμενον νοείται και η τυχόν υπεραξία η πραγματοποιουμένη εκ της εκποιήσεως του πλοίου, εισπράξεως ασφαλιστικής αποζημίωσεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας.

3. Εις ην περίπτωσιν ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελληνικήν σημαίαν, ασκεί πλην της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και άλλας επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από του φόρου εισοδημάτος ποσόν των καθαρών κερδών ή των μερισμάτων, ίσον προς την σχέσιν την υφισταμένην μεταξύ των εκ του πλοίου κτηθέντων ακαθαρίστων εσόδων και του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων της τοιαύτης εταιρείας.

Οι διατάξεις του άρθρου 2 επεκτάθηκαν από το άρθρο 58 παρ. 1 Ν.959/79 και στις Ναυτικές Εταιρείες.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 4 Υποκείμενον φόρου και εισφοράς

 1. Ο φόρος και η εισφορά βαρύνει: Τους πλοιοκτήτας ή πλοιοκτητριας εταιρείας, τους εγγεγραμμένους εις το οικείον νηολόγιον κατά την πρώτην ημέρα εκάστου ημερολογιακού έτους, ανεξερτήτως της κατοικίας ή της διαμονής ή της έδρας αυτών εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή.

Αλληλεγγύως υπόχρεως προς καταβολήν του φόρου και της εισφοράς είναι και πας κατ'εντολήν του πλοιοκτήτου ή οιασδήποτε αρχής ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας διαχειριζόμενος το πλοίον και εισπράττων τους ναύλους ως και ο αντίκλητος αυτού ο αποδεχθείς εγγράφως τον διορισμόν του.

2. Επί εκουσίας μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου ο νέος πλοιοκτήτης τυγχάνει εξ ολοκλήρου μετά των κατά την μεταβίβαση υποχρέων δικαιοπαρόχων του υπόχρεως εις πληρωμην του φόρου και της εισφοράς των βαρυνόντων το πλοίον κατά το χρόνον της μεταβιβάσεως.

  Νόμος 4174/2013, Άρθρο 8 Φορολογικός εκπρόσωπος

1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. (βλ. ΠΟΛ 1283/2013)

2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του Φ.Π.Α., φορολογουμένου, ο οποίος δεν έχει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.

Νόμος 4174/2013, Άρθρο 50 Αλληλέγγυα ευθύνη

1. Τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείτε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
Στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής:

α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.

3. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία (3) τελευταία έτη προ της λύσης.

4. Ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου και μη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών αυτού με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη λύση του μέχρι του ποσού των αναληφθέντων εντός της άνω τριετίας κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν μέτοχος ή εταίρος.

5. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής νομικού προσώπου, που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, ευθύνονται σε ολόκληρο, μαζί με τους υπόχρεους, για την πληρωμή των τόκων και προστίμων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.

6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο μαζί με τους υπόχρεους για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63 του παρόντος εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση με συστημένη επιστολή της οικείας πράξης της Φορολογικής Διοίκησης.

7. Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύνανται να ασκήσουν έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα.

8. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος − μέλος της Ε.Ε..

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 14 Δήλωσις και καταβολή φόρου και εισφοράς

1. Μέχρι τέλους του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους επιδίδεται υπό του υποχρέου δήλωσις προς τον αρμόδιον οικονομικόν έφορον, καταβαλλομένου συν τη δηλώσει του 1/4 του οφειλομένου φόρου και της κατά το άρθ. 10 του παρόντος νόμου εισφοράς, των υπολοίπων 3/4 καταβαλλομένων εις 3 ισοπόσους δοσεις εντός των μηνών Ιουνιου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους της υποβολής της δηλώσεως.

Προς καταβολήν του φόρου εξομοιούται η παρά τη Τραπέζη του εσωτερικού ανέκκλητος πίστωσις του ελληνικού δημοσίου με το οφειλόμενον ποσόν φόρου.

Εξαιρετικώς κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος νόμου η δήλωσις δια το έτος 1975 επιδίδεται μέχρι τέλους του μηνός Μαίου 1975. "Δια τα πλοία τα τιθέμενα υπό ελληνικήν σημαίαν μετά την πρώτην Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, οφείλεται φόρος από του επομένου της υψώσεως της Ελληνικής σημαίας επί του πλοιου μηνος, υπολογίζεται δε εις τόσα δωδέκατα, οσοι οι μήνες μέχρι τέλους του έτους. Εν τη περιπτώσει ταύτη η δήλωσις επιδίδεται εντός διμήνου από της υψωσεως της Ελληνικής σημαίας επί του πλοίου, ο δε οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εις ισοπόσους μηνιαίας δόσεις μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, της πρώτης δόσεως καταβαλλομένης άμα τη υποβολή της εμπροθέσμου δηλώσεως. Εν περιπτώσει υποβολής της δηλώσεως μετά την 31 Δεκεμβρίου του έτους της υψώσεως της Ελληνικής σημαίας, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται άμα τη υποβολή της δηλώσεως".

Τα ανωτέρω εντός "" εδάφια προσετέθησαν δια του άρθ. 24 παρ. 1 Νομ.814/1978.

Δια της παρ. 3 του αυτού άρθρου ορίζεται ότι:

Αι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί των πλοίων των τιθεμένων υπό Ελληνικήν σημαίαν μετά την 1 Ιαν. 1977 και εφεξής. Ειδικώς δια τα πλοία, τα τεθέντα υπό ελληνικήν σημαίαν μετά την 1η Ιαν. 1977 μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, η προθεσμία υποβολής της δηλώσεως άρχεται από της ενάρξεως ισχύος αυτού, καταβάλλομένων των ληξιπροθέσμων δόσεων άμα τη υποβολή της εμπροθέσμου δηλώσεως άνευ προσαυξήσεως.

2. H δήλωσις είναι απαράδεκτος, εάν δεν έχη καταβληθή ο οφειλόμενος κατά τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου φόρος και εισφορά.

3. Οι πλοιοκτήται ή διαχειρισταί τουριστικών πλοίων δέον όπως υποβάλουν εις τον αρμόδιον οικονομικόν έφορον μετά των λοιπών στοιχείων της δηλώσεως και πιστοποιητικόν της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, περί της χρονικής διαρκειας καθ'ην εξετέλεσαν τακτικούς πλόας περιηγήσεων κατά το προηγούμενο της φορολογίας έτος.

4. Αι δηλώσεις του παρόντος άρθορυ δύναται να υποβάλλωνται και υπό του διαχειριστή του πλοίου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του πλοιοκτήτου.

5. Προς υπολογισμόν του φόρου ή της εισφοράς πλοιου εφωδιασμένου δια πιστοποιητικού πολλαπλής ολικής και καθαράς χωρητικότητος λαμβάνεται υπ'όψιν ο μέσος όρος των εν τω πιστοποιητικώ καταμετρήσεως αναγραφομένων ολικών ή καθαρών κατά περίπτωσιν χωρητικοτήτων.

Νόμος 27/1975, Άρθρο 17 Βεβαιωσις και καταβολή του φόρου

 1. Η βεβαίωσις του φόρου των πλοίων της δευτέρας κατηγορίας ενεργείται εις ευρώ οίκοθεν υπό του Οικονομικού Εφορου επί τη βάσει των όσων ούτος διαθέτει στοιχείων δια την χωρητικότητα εκάστου πλοίου. "Για πλοία ολικής χωρητικότητος μέχρι και 20 κόρων, με εξαίρεση εκείνων που υπάγονται στο ν. 438/1976 (ΦΕΚ-256 Α'), ο οφειλομενος φόρος αμελείται και δεν ενεργείται βεβαίωση του φόρου αυτού

Το ανωτέρω πρώτον εδάφιον αντικαταστάθη ως άνω δια του άρθ. 25 παρ. 2 Νομ. 814/1978. Δια της παρ. 3 του αυτού άρθρου ωρίσθη ότι: «3. Αι διαταξεις της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν από της ενάρξεως της ισχύος του Νομ. 27/1975. Τα καταβληθέντα υπό των υποχρέων δια πλοία ολικής χωρητικότητος μέχρι και 50 κόρων ποσά φόρου δεν επιστρέφονται ουδέ συμψηφίζονται.

Δια τα αυτά ως άνω πλοία, βεβαιωθέντα και μη καταβληθέντα ποσά φόρου διαγράφονται, αμελείται δε η βεβαίωσις τυχόν οφειλομένων ποσών φόρου οιουδήποτε τίτλου βεβαίωσεως».

Εαν μεταγενεστέρως ήθελε προκύψει επί πλέον ή έλαττον διαφορα εις την χωρητικότητα του πλοίου, ενεργείται συμπληρωματική βεβαίωσις ή έκπτωσις του προσήκοντος ποσού φόρου.

Επίσης εκπίπτονται οι βεβαιωθέντες φόροι δια το μετά την καθ'οιονδήποτε τρόπον καταστροφήν του πλοιου χρονικόν διάστημα. Δι'αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευομένης δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα απαιτούμενα δια την απόδειξιν της καταστροφής του πλοίου δικαιολογητικά.

Φόροι βεβαιωθέντες κατά το προηγούμενον εδάφιον μεχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, εκπίπτονται κατά την αυτήν διαδικασίαν.

2. Ο φόρος καταβάλλεται εις τεσσαρας ίσας τριμηνιαίας δόσεις εντός των μηνών Απριλίου,Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου εκάστου έτους.

3. Ο οικονομικός έφορος υποχρεούται όπως, απόσπασμα του οικείου χρηματικού καταλόγου βεβαίωσεως του φόρου, κοινοποιήση άμα τη συντάξει αυτού εις τον υπόχρεον πλοιοκτήτην.