.

ΠΟΛ.1254/26.11.2015
Tροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β΄179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
ΦΕΚ B'2640/8.12.2015

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α΄287/31.12.2013).

2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β΄179/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ Β΄691/19.3.2014), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ Β΄1299/22.5.2014), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ Β΄1909/15.7.2014), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ Β΄2533/23.9.2014), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ Β΄2604/30.9.2014), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ Β΄222/17.2.2015), ΠΟΛ.1053/27.2.2015 (ΦΕΚ Β΄376/18.3.2015), ΠΟΛ.1092/17.4.2015 (ΦΕΚ Β΄780/4.5.2015), ΠΟΛ.1206/15.9.2015 (ΦΕΚ Β΄2215/15.10.2015) και ΠΟΛ.1240/29.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2358/03.11.2015).

3. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄2294/22.10.2015) για τον ορισμό Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, του όγκου εργασίας που απαιτεί η υποχρέωση αυτή, σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου.

5. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β΄179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ Β΄691), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ Β΄1299), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ Β΄1909), ΠΟΛ.1201/ 4.9.2014 (ΦΕΚ Β΄2533), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ Β΄2604), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ Β΄222), ΠΟΛ.1053/27.2.2015 (ΦΕΚ Β΄376), ΠΟΛ.1092/17.4.2015 (ΦΕΚ Β΄780/4.5.2015), ΠΟΛ.1206/15.9.2015 (ΦΕΚ Β΄2215/15.10.2015) και ΠΟΛ.1240/ 29.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2358/03.11.2015), ως ακολούθως:

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλονται μέχρι και 31/12/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Ιωάννης Μπάκας